Vedtægter

§ 1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Henry George’s tanker om alle menneskers fælles ejendomsret til de naturgivne og samfundsskabte værdier, og hvert menneskes ejendomsret til frugten af eget arbejde. Hertil søges tilslutning i alle samfundslag, organisationer og kredse.

§ 2 Enhver, der vil virke for foreningens formål, kan være medlem.

§ 3 Medlemmer, der vil danne lokalkredse, gør det.

§ 4 Foreningens højeste myndighed er årsmødet, der holdes i Marts, hvor alle de fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har tale- og stemmeret.

§ 5 Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Ekstra-årsmøde holdes, når styrelsen eller mindst 20% af medlemmerne ønsker det, og indkaldes med samme varsel.

§ 6 Årsmødet vælger en styrelse på fem medlemmer, der senest 3 uger efter mødet fordeler arbejdet mellem sig. Kandidaterne til styrelsesposterne skal have været medlemmer af foreningen 1 år før årsmødet.

§ 7 Årsmødets dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Styrelsens beretning.
  4. Foreningens reviderede årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Det kommende arbejde.
  7. Medlemskontingent for det kommende år fastsættes.
  8. Valg af styrelsen samt to suppleanter.
  9. Valg af to revisorer.
  10. Eventuelt.

§ 8 Forslag til dagsordenens punkt 5 skal være styrelsen i hænde senest 2 uger før årsmødet. For forslag til ændring af foreningens vedtægter gælder dog § 12.

§ 9 Ved valg og afstemninger bør kvalitetsmetoden foretrækkes.

§ 10 Styrelsen vælger den ansvarlige redaktør af foreningens tidsskrift, der kan udgives i samarbejde med Socialøkonomisk Forskningsbibliotek, Henry George Biblioteket. (Udgået se note)

§ 11 Regnskabsåret er fra den 1. januar til 31. december.

§ 12 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmødet i september. Ændringsforslag til vedtægterne skal være styrelsen i hænde senest 1. juli, og sendes ud til medlemmerne senest 3 uger før årsmødet.
Vedtaget på årsmødet den 1. september 1996. 

NB:

§ 10  Fjernet ved årsmødet den 13/9 2014

$4    September ændret til Marts ved årsmødet 19/9 2015