geo-hg-busteDEN DANSKE

 HENRY GEORGE FORENING

 dens FORMÅL

dens FORUDSÆTNINGER

og dens HISTORIE

 Formålet

Den Danske Henry George Forenings (DDHGF) formål er at bevare og udbrede kendskabet til Henry Georges liv og tanker, som de kommer til udtryk i de bøger og skrifter, han udgav, og i de mange skrifter, der siden er skrevet om ham. Foreningen er ikke knyttet til noget bestemt politisk parti, men søger at vinde indflydelse gennem artikler om historiske og aktuelle politiske emner i egne blade og i dagspressen, vurderet ud fra Henry Georges grundlæggende synspunkter.

 Personen, Skribenten, Forfatteren og Politikeren

Henry George blev født i Philadelphia den 2. september 1839. I sin tidlige ungdom prøvede han lidt af hvert. Han tog således hyre på et skib, der bragte ham til Det fjerne Østen, hvor han indprentede sig de grundlæggende samfundsforhold i Australien og et hjørne af Indien. I Australien noterede han sig, at jorden ikke længere var frit tilgængelig, men var tilegnet at private jordejere. I området omkrig Calcutta i Indien noterede han sig den kolossale forskel, der var mellem de få meget rige jordbesiddere og de mange ludfattige besiddelsesløse. Disse indtryk fulgte ham resten af livet.

I 1858 tog George hyre på et skib til Californien. I sin hjemby fandt han mulighederne stærkt begrænsede og præget af krise i erhvervslivet. Hans skolekundskaber og uddannelse var på det tidspunkt mangelfuld. En kort tid havde han dog været i lære som typograf, men nu så han frem til at udnytte de muligheder, der måtte være i det jomfrueligt nye land, der for kort tid siden var blevet en del af Amerikas Forenede Stater.

Henry George slog sig ned i San Francisco, hvor han fik arbejde som typograf med skiftende ansættelse ved forskellige aviser og blade. Ind imellem tog han andet arbejde, hvor det var at få. Han deltog således I et mislykket forsøg som guldgraver. På den måde fik George prøvet lidt af hvert. En tid forsøgte han sig i samarbejde med andre som udgiver af forskellige aviser. Men det var som typograf, George banede sig vej til at blive skribent. I 1868 fik han således optaget nogle artikler i den avis, han var ansat ved. Det førte til ansættelse som rapporter og senere som ansvarshavende redaktør for den ansete avis The Times i San Francisco.

Som sådan blev George konfronteret med de problemer, der på den tid blev debatteret i aviser og på politiske møder, og som krævede kvalificerede svar. For George blev problematikken omkring ejerskab og beskatning af jordværdierne særdeles påtrængende. Det førte ham ind i et omfattende studie af kendte socialøkonomer som Adam Smith, David Ricardo og John Stuart Mill. Resultatet af denne ”store undersøgelse” blev Henry Georges hovedværk Fremskridt og Fattigdom, som han udgav i 1879.

I 1880 flyttede Henry George sammen med sin kone Annie og deres tre børn til New York, hvor han snart blev kendt som skribent, forfatter og politiker. I 1886 stillede han op som borgmesterkandidat for Det forenede Arbejderparti og fik et betydeligt stemmetal, flere end kandidaten for Republikanerne, men tabte til Demokraterne.

I Fremskridt og Fattigdom udvikler George sin teori om jordrenten, som ikke burde tilfalde de enkelte private jordbesiddere, men retsmæssigt opkræves af samfundet til dækning af de offentlige udgifter. Senere udgav George Samfundsspørgsmål, der udkom i 1883, Beskyttelse eller Frihandel i 1886 og Arbejdets Kår i 1896. I årene 1891 – 1897 udarbejdede Henry George Den nationaløkonomiske Videnskab, som i 1910/11 blev oversat til dansk af Ole Lefmann i London.

I 1897 lod George sig igen opstille som borgmesterkandidat i New York, skønt han følte sig syg. Han døde den 29. oktober, få dage før valget. Hans bisættelse blev fulgt af en tusindtallig skare.

 Georgismen i Danmark

Her i Danmark blev Henry George introduceret i Højskolebladet af botanikeren, senere landbrugsskolelærer og -forstander, Jacob E. Lange. Han blev fulgt op af den norske højskolemand Viggo Ullmann, der i 1887 holdt foredrag om George på flere danske folkehøjskoler. I 1905 blev Fremskridt og Fattigdom udgivet på dansk i Jakob E. Langes oversættelse. Men inden da var Den Danske Henry George Forening blevet stiftet. Det skete på et møde den 2. marts 1902 i Studenterforeningens Hus i København, hvor 15 tilhængere af georgismen var mødt frem. De kendteste navne fra denne forsamling var godsforvalter Sophus Berthelsen og Jakob E. Lange, der begge blev ledende skikkelser i den nye forening. DDHGF havde fra begyndelsen 24 medlemmer. Tre år senere var medlemstallet 850 fordelt på 24 kredse rundt om i landet. Den Danske Henry George Forenings formål var at få indført fuld grundskyld i Danmark, så alle andre skatter kunne afskaffes. Ordet grundskyld havde vundet hævd her i landet og blev derfor brugt i stedet udtrykket jordrente, som Henry Georges og andre klassiske økonomer havde anvendt. Helt i overensstemmelse med Henry George` tanker argumenterede DDHGF også for afskaffelse af alle handelsrestriktioner, altså frihandel, og al overflødigt bureaukrati.

Den Danske Henry Georgs Forening gennem 100 år

Den 2. marts 2002 fejrede Henry George-foreningen sit 100 års jubilæum på Borups Højskole i København. I anledning af jubilæet udgav foreningen et festskrift på 32 sider. Det er et digert værk, der rummer så at sige alle aspekter at de danske georgisters virke gennem 100 år. Det er redigeret af Dan Holst Nielsen og Peter Ussing, begge kendte navne i Henry George-foreningen. En række andre kendte navne kommer også til orde i festskriftet, både de mest betydningsfulde af georgismens forkæmpere fra de første mange år, og nutidige, der hver for sig har skrevet om de emner, de har beskæftiget sig med..

Jubilæumsskriftet bærer titlen GRUNDSKYLD. Det er den samme titel, Henry George-foreningen havde brugt om sit tidsskrift gennem mange år, men festskriftet fik tilføjet en undertitel, nemlig Dansk Tidsskrift for Politik og Økonomi, for at signalere en bredere synsvinkel. Tidsskriftet GRUNDSKYLD blev i mange år dygtigt redigeret af Karsten Larsen, der også havde tilføjede dette tidsskrift et bredere sigte ved at inddrage vurderinger af tidligere og nutidige økonomer.

I 2003 blev GRUNDSKYLD afløst af et nyt tidsskrift med et nyt layout og indholdsmæssigt præget af en bred tilgang af artikler. Tidsskriftet fik navnet g e o r g e. Det var velvalgt, da det jo associerer til den person, der er udgangspunktet for hele den georgistiske bevægelse. Det blev til og med efterårsudgaven 2011 redigeret af Dan Holst Nielsen og Peter Ussing. De følgende to udgaver blev redigeret af Finn Becker-Christensen og Svend Tornbjerg, hvorefter Svend Tornbjerg og Ulf Kobbernagel tog over med forårsudgaven 2013.

 Organisation

DDHGF er en medlemsorganisation, hvis øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i september måned. Foreningens aktiviteter varetages af en styrelse på 5 medlemmer, som formelt vælges af årsmødet, men også kan være selvsupplerende. En anden organisation er Henry George Forlaget, der udgiver pjecer, bøger og oversættelser. Forlaget er en selvstændig enhed med egen økonomi. I året 2010 bidrog Forlaget til udgivelsen af Fred Harrisons bog Sølvkuglen. DDHGF stod for trykning og udgivelse. Ole Leffmann, som nu er bosiddende i London, havde oversat bogen fra originaltitlen The Silver Bullet, som blev udgivet i England i 2008. af The International Union for Land Value Taxation

Henry George-bevægelsen rummer også Henry George Biblioteket med undertitlen Social-Økonomisk-Forsknings-Bibliotek, der har til huse på adressen Lyngbyvej 56 A, 2100 København Ø, hvor også DDHGF holder de fleste af sine møder Biblioteket rummer ikke alene en værdifuld samling af georgistisk litteratur, men også andre bøger med samfundsrelevant indhold. Biblioteket ejes af en fond, der i sin tid blev oprettet af Knud Tholstrup, der i mange år sad i Folketinget, valg at Danmarks Retsforbund. Henry Fagerli-Nielsen og en hel del andre idealistiske georgister stod for Bibliotekets ret fysiske indretning. I daglig tale kaldes Biblioteket også Huset. Biblioteket bestyres af Per Møller Andersen. Han udgav i november 2010 Fremskridt og Fattigdom i en bearbejdet og moderniseret udgave. Bortset fra nødvendige ændringer til moderne retskrivning er bogen uændret fra 6. udgave 1948.

Fonde. Henry George-bevægelsen støttes af en række fonde. Den vigtigste af dem er Henry George Mindefond, der i 1934 blev oprettet af Signe og J.L. Bjørner. Fondens formål er at yde bidrag til oplysning om Henry George og Henry Georges tanker og ideer. Mindefonden bestyres af Karsten Larsen, Anna Marie Kristensen og Thomas Bjørner

 Georgismen i det politiske Danmarksbillede.

Georgismen vandt gennem årene efter sin fremkomst i Danmark støtte i flere af de politiske partier.   Venstre havde i de først tre årtier af 1900-tallet nogen forståelse for Henry Georges tanker, men det blev Det radikale Venstre, der ved sin stiftelse i 1905 optog dem i sit partiprogram. Ved jordreformerne i 1919 blev det da også dette parti, der stod for oprettelsen af de mange statshusmandsbrug. Ejerne af dem skulle ikke betale for tilegnelse af jord, men kun betale en årlig rente af jordens værdi, hvorfor de også blev kaldt jordrentebrugene. Ellers blev beskatning af jord i Danmark stadig benævnt grundskyld..

Det blev dog Danmarks Retsforbund, der fra sin stiftelse i 1919 gjorde indførelse af fuld grundskyld til sit bannermærke. Resultatet af partiets arbejde blev i mange år begrænset til at holde grundskyldstanken levende. Men efter folketingsvalget i 1947, da Retsforbundet fik 6 mandater i Folketinget, lykkedes det at få den socialdemokratiske regering til at nedsætte en grundskyldskommission, hvis `opgave var at søge klarlagt de spørgsmål, der står i forbindelse med gennemførelse af fuld grundskyld`.

Arbejdet i kommissionen førte ikke til enighed om målet, men arbejdet i denne skabte værdifulde personkontakter, der viste sig at blive afgørende for Retsforbundets deltagelse i Trekantregeringen, der havde regeringsmagten fra maj 1957 til november 1960. Det lykkedes her at få forhøjet den kommunale grundskyld og sidst i regeringsperioden at få indført en grundstigningsskyld, der skulle sikre inddragelsen af renten på alle fremtidige jordværdistigninger. På en række områder skete der forbedringer: handelen blev frigjort fra snærende bånd, der blev skabt overskud i statsfinanserne og i handelen med udlandet, arbejdsløsheden blev reduceret til et minimum og inflationen standset.. Som følge af disse gode resultater kom Trekantregeringen til at stå som den bedste regering i efterkrigstiden. Siden har ingen anden regering kunnet leve op til lignende resultater.

Ved valget i november 1960 fik Socialdemokratiet åbenbart hele æren for de gode resultater og vandt 6 mandater, men Retsforbundet tabte så mange stemmer, at partiet kom under den politisk fastsatte spærregrænse og mistede alle sine 9, skønt det uden spærregrænse ville have fået 3 eller 4 medlemmer af Folketinget.

Hermed var det politiske billede et helt andet. Grundstigningsskylden blev ret hurtigt afskaffet, og debatten om grundskylden blev tonet ned. Ved en folketingsbeslutningen under Det røde Kabinet 1966-68 blev grundskylden gjort til et rent kommunalt anliggende, amterne skulle opkrave 10 promille, og kommunerne kunne selv fastsætte satsen mellem 6 og 34. promille. Ved den seneste kommunalreform, hvor amterne blev afskaffet, blev den amtskommunale grundskyld lagt over til kommunerne.

Retsforbundet havde nok tabt det partipolitiske slag om grundskylden, men den grundskyld, der er indført, lever vider. Kommunerne kan inden for de rammer, der til enhver tid fastsættes af Folketinget, selv fastsætte den grundskyldspromille, de finder passende, så sagligt vurderet, må man sige, at Henry George og danske georgister for så vidt har sejret i Danmark, men det er ikke nok. Derfor vil Den Danske Henry George Forening fortsat kæmpe for og udbygge den grundskyld, vi har, og arbejde for, at skat på arbejde og forbrug kan sættes ned.

Hvor finder du noget om Den Danske Henry George Forening?

Nye medlemmer – og andre interesserede – vil først og fremmeste kunne få fyldestgørende oplysninger om Den Danske Henry George Forening ved at gå ind på foreningens hjemmeside henrygeorge.dk

Ved at søge i denne meget brugervenlige hjemmeside kan du finde artikler om såvel vores grundlæggende ideer som om aktuelle emner. Der er også henvisning til sympatiserende eller relaterede organisationer i Danmark og over hele jorden. Vi er jo en del af en verdensomspændende bevægelse.

Foreningens historie er ret grundigt behandlet, bl.a. med et portræt i ord og billeder af pionererne i den georgistiske bevægelse i Danmark. Næsten alle betydelige værker om georgismen kan man klikke sig frem til direkte fra henrygeorge.dk, hvor de findes i et forståeligt nudansk, og hvorfra de kan udskrives. Det drejer sig primært om stort set alle Henry Georges værker.

Vore tidsskrifter kan læses og/eller udskrives direkte fra hjemmesiden – enten i sin helhed eller af tidsskriftets artikler, som man måtte være særlig interesseret i.

En af de bedste nutidige bøger om verden set med georgistiske briller er The Silver Bullet af englænderen Fred Harrison. Den er oversat til dansk under navnet Sølvkuglen. Omtale af den kan findes på HGFs hjemmeside

Via hjemmesiden kan man se, hvem der til enhver tid sidder i foreningens styrelse, og endelig giver den mulighed for at melde sig ind i foreningen. (DHN).

Vi kan kontaktes på adressen

Foreningen/Forlaget                                Biblioteket

Henry George Foreningen                                  Henry George Biblioteket

Lyngbyvej 56 A                                                 Lyngbyvej 56 A

2100 København Ø                                            2100 København Ø

Kontaktperson:                                                  Kontaktperson:

Ulf Kobbernagel                                                Per Møller Andersen

Tlf 43 90 67 49                                                  Tlf. 48 17 03 01

Mail: uk@henrygeorge.dk                                 Mail: pma@grundskyld.dk

 

Den Danske Henry Georg Forening er tilsluttet

Den internationale Union for

Jordværdibeskatning og Frihandel

og har kontakt med georgister over hele verden

Henry Georg Foreningen har tlf. nr. 39 29 65 33 og mail adr. henrygeorge@henrygeorge.dk på sin adresse Lyngbyvej 56 A, 2100 København Ø.

Her finder man også Henry George Forlaget.

NB! Læs endnu mere om os på:

www.interunion.org.uk (IU – links til andre landes Henry George-organisationer, skoler m.m.)

www.henrygeorge.uk (Henry George-bevægelsen i England)

www.henrygeorge.org (Henry George-bevægelsen i USA)

Læs mere om georgismens ideologi på www.grundskyld.dk og www.henryhenrygeorge.dk

Den Danske Henry George Forening er en oplysende forening, der virker gennem sin styrelse og sine aktive medlemmer. Styrelsen sikrer forbindelsen til foreningens medlemmer ved udsendelse af tidsskrifter og medlemsblade. Den opkræver det årlige kontingent, arrangerer årsmødet og indkalder til møder og diskussioner. Medlemmerne kan på egn hånd oprette lokalforeninger.

Den Danske Henry George Forening

November 2011

2. udgave

Her den reviderede udgave juni 2013