Den internationale georgeistbevægelse

Henry George var kun 58 år, da han døde i 1897. Han havde da skrevet utallige artikler og småskrifter, samt seks bøger hovedsageligt om samfundsøkonomi. Desuden havde han holdt en lang række foredrag i sit hjemland USA og på rejser i Europa og Australien. Han ville afskaffe årsagerne til fattigdommen og dermed give alle mennesker mulighed for at opnå handlefrihed på lige vilkår og sikre deres ret til at beholde det fulde resultat af deres egen arbejdsindsats.
Der måtte oplysning til

Han var klar over, at dette kun kunne gennemføres og blive til en varig ordning, hvis det var ønsket af vide kredse i befolkningen. Derfor var oplysning en vigtig del af reformen. Men der var magtfulde modstandere blandt folk, som havde fordel af de uretfærdige forhold, som George ville afskaffe.
Hans bog Fremskridt og Fattigdom blev snart oversat til usædvanligt mange sprog, og den blev læst af flere mennesker end nogen tidligere bog om samfundsøkonomiske forhold. Ja, det siges, at den på et tidspunkt var den mest udbredte bog i verden efter bibelen.

 

Ideerne bredte sig

I Rusland var grev Leo Tolstoy, der døde i 1910, i de seneste år af sit liv blevet tilhænger af Henry Georges tanker. Det kan man se af, at han i 1902 – desværre forgæves – anmodede den sidste Zar om at indføre de jord- og skattereformer, som han fandt nødvendige for at afværge det politiske uvejr, der var ved at trække op over zarfamilien og det russiske folk. Man kan også læse det i hans lille skrift fra 1905, der på engelsk hedder “A Great Iniquity” (dybt uretfærdigt), hvori han skildrer almindelige russeres helt urimelige forhold, og hvor han citerer og kommenterer Georges synspunkter og anbefaler hans forslag. Kunne revolutionen måske være undgået?
I Kina havde økonomen dr. Sun Yat Sen bygget sit økonomiske program på Henry Georges tanker. Han blev præsident for den på fastlandet i 1912 nydannede “Republikken Kina”, hvor programmet faktisk blev optaget i grundloven. Desværre blev gennemførelsen forhindret af krige og uroligheder. Dr. Sun Yat Sen døde i 1925, men hans efterfølger Chiang Kai Check brugte 23 år senere hans forslag på Taiwan, dog i tillempet form. Det skete, da han i 1949 fik fred til dér at oprette Republikken Kina. Sammen med økonomisk støtte fra USA sikrede det Taiwan en forrygende økonomisk fremgang, og en placering i Tiger-ligaen.
Hongkong har siden den engelske kronkolonis oprettelse i 1843 haft sin økonomi baseret på opkrævning af jordrente til finansiering af udbygning og vedligeholdelse af koloniens infrastruktur og finansiering af andre offentlige opgaver. Dette fortrinlige system bruges stadigvæk af kineserne, efter at englænderne i 1997 gav området tilbage til Kina.
Også i Kina i Tsingtau, eller Jiaoxian fik den tyske kejser i 1898 et areal til leje hos den kinesiske kejser. Arealet ligger på den nordlige del af Kinas stillehavskyst. Tyskerne kaldte kolonien Kiaochow. Guvernøren anvendte Henry Georges ideer om at lade jordrenten finansiere den nødvendige infrastruktur, og systemet fungerede succesfuldt indtil Japanerne i 1915 erobrede kolonien. Det var også systemet, der blev anvendt i den engelske kronkoloni Hong Kong længere sydpå, hvor det havde været i brug siden koloniens oprettelse 1843.
I Japan brugte general Mac Arthur efter anden verdenskrig Georges ideer under genopbygningen af landets økonomi.
I England havde den liberale parlamentariker Gladstone allerede i 1891 fået indarbejdet Henry Georges tanker i sit partis program. I 1909 fremlagde Lloyd George “Folkets Budget” for Parlamentet. Det byggede også på georgeismen. Samme år fremhævede den engelske koloniminister, Winston Churchill, i sin underhustale Henry Georges ideer. Også ved flere andre lejligheder anbefalede Churchill offentlig opkrævning af en afgift på jordrenten i England for at finansierer ordninger til afhjælpning af fattigdommen.
I Danmark blev Henry Georges tanker indarbejdet i Det Radikale Venstres ideprogram straks ved partiets start i 1905. Helt op til 1999 blev de dér, om end i svækket form de senere år. De blev også det ideologiske grundlag for Danmarks Retsforbunds økonomiske politik, da dette parti blev stiftet i 1919. Endnu i dag findes de i Retsforbundets program, også her en smule ændret.
I Spanien var der en stærk bevægelse for indførelse af folkets fællesret til jordens værdi, indtil general Franco kom til magten og forfulgte bevægelsens tilhængere lige så skånselsløst, som han forfulgte kommunisterne. I de fleste europæiske lande var der i slutningen af 1800-tallet og langt op i 1900-tallet folk, der propaganderede for Henry Georges tanker.
I Australien og New Zealand opkræves fra begyndelsen af 1900-tallet jordværdiskat til forbundsregeringen såvel som til delstatsregeringer og kommunale råd.

Sandelig, Henry George havde startet en verdensbevægelse, der voksede støt i begyndelsen af 1900-tallet. Den var drevet af mennesker, der som enkeltpersoner arbejdede på at afskaffe fattigdommen og monopolerne og skabe frihed for næringslivet i deres eget land. På verdensplan var der ingen fælles ledelse, men man sluttede sig sammen i nationale og lokale foreninger.

 

Verdenskonferencer – første skridt mod et internationalt samarbejde

Her ses logoet for det internationale georgeiststævne i København 1926
Grunden for det internationale samarbejde blev lagt med de to første georgeistiske verdenskonferencer i Ronda, Spanien (1913) og i Oxford, England (1923). Den tredje verdenskonference blev holdt på Christiansborg i København i 1926. Den blev tilrettelagt af Folke Folke, som var formand for Den Danske Henry George Forening. Mere end 400 deltagere fra 26 land var tilmeldt. Interessen for de georgeistiske tanker var så udbredt i den danske befolkning, at der i alle politiske partier var medlemmer, der forstod og støttede ideerne. Den danske Rigsdag havde i 1922 vedtaget, at der skulle opkræves grundskyld til staten. Som grundlag herfor var der – efter prøvevurderinger – blevet indført en offentlig vurdering af jorden. I 1926 blev der indført grundskyld til kommunerne, der dog i byerne ikke måtte overstige 15 promille. Også grundstigningsskyld med en overgrænse på 15 promille blev indført. Små tal kan man sige! Men lovgivningen opmuntrede georgeisterne og løftede stemningen på denne konference.

 

Den Internationale Union dannes

På forslag af en amerikaner vedtoges den resolution, der stiftede Den Internationale Union for Jordværdibeskatning og Frihandel (IU). Til unionens provisoriske styrelseskomite blev fra Danmark valgt: Jakob E. Lange, Anders Vedel, Sophus Berthelsen, K. J. Kristiansen, Axel Dam, F. Folke og Abel Brink. Unionen har haft adskillige danskere i ledelsen i årenes løb; bl.a. Bue Bjørner som præsident i en periode, og senere Dan Bjørner som vicepræsident.
(Se meget mere om IU på http://www.interunion.org/ og specielt om denne konference ved at klikke på: The birth of the International Union).

 

Igen en verdenskonference med optimisme

I parken ved Nordisk Landbrugsakademi i Pårup er der mange minder om Henry George, bl.a. denne buste.
I 1952 blev den 8. georgeistiske verdenskonference holdt på Fyns Husmandsskole i Tarup ved Odense – nu Nordisk Landbrugsakademi i Pårup. Der var godt 500 registrerede deltagere fra 20 lande. Det der gav denne konference et ekstra pift, var at den danske finansminister i 1958 havde nedsat en kommission til undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af fuld grundskyld, og i 1952 så man hen til resultatet af denne undersøgelse, som dog først kom to år senere.

 

Et samlende råd dannes

På den 14. verdenskonference i San Francisco i 1979, hundredåret for udgivelsen af Fremskridt og Fattigdom, deltog fra Danmark Johan Kristensen og Dan Bjørner. Her blev organisationen “The Council of Georgist Organisations”dannet. Den skulle være et samlende led for de mange georgeistiske organisationer i USA og Canada, bl.a. ved at afholde årlige konferencer.
I den 18. verdenskonference i Philadelphia, 1989, hvor man i 150-året for Henry Georges fødsel fejrede istandsættelsen af huset, hvor Henry George blev født, deltog fra Danmark bl.a. Bente og Per Møller Andersen, samt Karsten Larsen, der til sin samfundsvidenskabelige embedseksamen havde skrevet afhandling om Henry Georges ideer, samt vinderne af førstepriser for besvarelser af Den Danske Henry George Forenings prisopgave for HF- og gymnasieelever i Danmark.

 

“Den manglende artikel i erklæringen om menneskerettighederne”

Den 21. verdenskonference blev holdt i Roskilde i 1995 havde titlen som nævnt ovenfor og var tilrettelagt af Per Møller Andersen. Der var over 100 deltagere fra ind- og udland, som havde gode diskussioner om artiklen om retten til jorden, som mangler i FNs Menneskerettighedserklæring. Pat Aller, New York, der var den ene af IUs to FN/NGO-representanter, rapporterede om de erfaringer de havde gjort, siden de i 1992 begyndte at arbejde inden for FN i New York. Herunder hørte deltagerne i konferencen også om FN-konferencen, der et par måneder tidligere på året havde været afholdt på Holmen i København, hvor Pat Aller og Ron Banks fra England havde deltaget sammen med de danske georgeister. Den Danske Henry George Forening havde haft en stand på Holmen med udstilling og udlevering af bøger, blade og småskrifter, samt havde holdt tre forelæsninger for interesserede blandt konferencens over 10.000 deltagere fra hele verden.

 

International Georgeist Union

Der er stærke relationer mellem FN og theIU…
Ved den 22. verdenskonference i Brighton, England 1997 mindedes man Henry Georges død i 1897 og gjorde en slags status over opnåede resultater og tilbageslag gennem de 100 år. Man rustede sig til udfordringerne i det nye millennium, hvor elektroniske medier og hyppigere og hurtigere transportmuligheder vil gøre kommunikation mellem mennesker lettere og informationsmængden overvældende. Man vedtog en undertitel til foreningens navn: The International Georgist Union. Desuden vedtog man, at unionen skulle invitere georgist-organisationer i hele verden til at tage medlemsskab af IU og derved støtte IUs ansøgning om at blive tildelt konsultativ status ved FNs Rådet for økonomiske og samfundsmæssige anliggender, kaldet ECOSOC, der er det ene af FNs seks organer ved siden af Generalforsamlingen, Sekretariatet, Sikkerhedsrådet, Den internationale domstol i Haag, og Formynderskabsrådet, se mere herom www.un.org/aboutun/mainbodies.html

 

En russer bliver foreningens første kvindelige præsident

Den 23. verdenskonference i Edinburgh 2001 blev holdt i Skotland, fordi skotterne havde fået ret til selv at bestemme deres skatteforhold og havde en kraftig kampagne i gang for indførelse af jordværdibeskatning, hvilket konferencen støttede. “Land Reform Scotland” med Peter Gibb i spidsen stod for dette arbejde. Blandt talerne var Dr. Dimitri Lvov fra det russiske Videnskabernes Akademi, der talte om “Fattige Rusland, Rige Rusland – en russisk jord- og skattereform”. Tatiana Roskoshnaya fra Rusland blev valgt som IUs første kvindelige præsident. Man vedtog en opdatering af IUs “Erklæring om menneskerettigheder baseret på ligeret”; læs hele deklarationens tekst på http://www.interunion.org.uk/ gå til menuen sidst på siden, klik på “Declaration on Human Rights based on Equal Freedom (Danish)”.

 

IU vælger 24 FN/NGO-repræsentanter

Den 24. verdenskonference i Madrid 2004 blev arrangeret af Fernando Scornik Gerstein. Den blev holdt tosproget (spansk og engelsk) og blev glimrende afviklet med et velfungerende simultantolknings­anlæg. IU var i 2003 blevet tilkendt specialkonsultativ status ved FNs ECOSOC. Det betød at IU ved denne konference kunne udpege 24 repræsentanter til at deltage på IUs vegne i FNs møder og forhandlinger om økonomiske og sociale spørgsmål. Disse møder finder sted mange forskellige steder i verden, men hovedsageligt på FNs hovedkvarter i New York og i Geneve.

 

“Økonomisk overflod”

Tatiana Roskoshnaya, Rusland og Fernando Scornik Gerstein, Spanien – tidligere og nuværende formænd.
Den 25. verdenskonference i London 2006, der havde titlen “Overflodsøkonomien”, blev arrangeret af Fred Harrison og Peter Gibb. IU havde modtaget et betydeligt beløb som arv fra en tidligere IU-præsident, amerikaneren Joseph Thompson, og på konferencens generalforsamling drøftede man retningslinier for anvendelsen af disse midler, der ville nødvendiggøre større ændringer af forretningsgangen for IUs styrelse. På denne konference afgik Tatiana Roskoshnaya, Rusland, som foreningens præsident og Fernando Scornik Gerstein, Spanien, blev den nye præsident.

 

Nye og svære opgaver

Siden den 25. verdenskonference 2006 har IUs sekretariat og forretningsudvalg haft travlt med at beslutte:
Hvordan Joe Thompsons arv bedst kan forvaltes
Hvordan de betroede midler bedst kan anvendes

IUs medlemmer blev bedt om forslag, og tre af dem blev udvalgt:

Fred Harrison, England, blev bedt om at skrive to aktuelle bøger, hvoraf den første blev udgivet i 2008 med titlen “The Silver Bullet”, der er ved at blive oversat til dansk. Bogen handler om den støt voksende fattigdom i verden, om årsagen hertil, og om “den eneste måde at aflive den på”. Den næste bog kommer til at handle om den øgede anvendelse af organiserede voldshandlinger, regeringsstyrede og kriminelle, og måden, hvorpå de kan undgås.
Alanna Hartzok, USA, blev tilkendt støtte til et arbejde, der skulle supplere det nye projekt under FNs Habitat kaldes “Global Land Tool Network” (GLTN). Det arbejder på at realisere de georgestiske tanker, som Alanna og andre af IUs FN/NGO-repræsentanter igennem 12 år har anbefalet mange af deres NGO-kollegaer i andre organisationer og blandt ansatte ved FN-agenturer, der beskæftiger sig med økonomiske og samfundsmæssige spørgsmål. GLTN skal via FNs organisation gøre regeringer og administrationer i mindreudviklede lande opmærksomme på fordelene ved at opkræve hele eller noget af jordrenten til samfundet, så provenuet kan bruges til løsningen af påtrængende sociale opgaver, som uddannelse, sundsheds- og retsvæsen, og udbygning og vedligeholdelse af infrastruktur. GLTN skal også levere materialer til brug ved den praktiske beregning af jordrentens størrelse og opkrævningen af den del heraf, som myndighederne bestemmer sig for.

Skrevet af Ole Lefmann