Georgeisme

Georgeisme er en samfundsøkonomisk og politisk lære, der bygger på amerikaneren Henry Georges tanker. Udgangspunktet for georgeismen er en etisk opfattelse af ejendomsret til jord. Jordens handelspris, skyldes ikke den tilfældige ejers arbejdsindsats. Den har sin rod, enten som den henligger fra naturens side med planter, mineralforekomster m.m. eller som egnet til landbrug, eller i jordens brugsværdi til boliger, fabrikker, forretninger, kontorer og andet, og her spiller beliggenheden den afgørende rolle. Den er en følge af samfundets udvikling i det pågældende område.

Det er således georgeismens opfattelse, at samfundets udvikling har afgørende indflydelse på jordværdi og jordpriser. Tekniske og sociale fremskridt får jorden til at stige i værdi, og de enkelte ejere kan på den måde komme i besiddelse af betydelige formuer. Dette er den vigtigste årsag til social ulighed og fattigdom – undertiden endog social uro og terrorisme.

Som politisk lære hævder georgeismen derfor, at jordværdierne skal tilhøre alle, og det sikrer man ved at skødehaverne årligt betaler en afgift, der svarer til renten af jordens værdi. I forrige århundrede gennemførtes dette til en vis grad i form af jordlove her i landet, som vi nu ser en lille snert af i form af grundskyld til kommunerne. Midlerne her fra bruges til afløsning af nogle af de personlige skatter og forbrugsafgifter.

Ved på denne måde at bryde jordmonopolet sikrer man sig, at jordspekulationen ophører, og at jorden bliver udnyttet på den mest hensigtsmæssige måde, så flere vil kunne finde beskæftigelse. Det er altså slet ikke nødvendigt eller tilrådeligt at lade samfundet overtage jorden, sådan som Karl Marx mente. I den georgeistiske model kan den enkelte borger bruge sin jord efter eget ønske og er sikret den fulde ejendomsret, brugsret, arveret m.m.

Erhvervsfrihed en den anden vigtige del af georgeismen, og det indebærer at georgeisterne tillige er talsmænd for frihandel, fri vareudveksling mellem de enkelte lande, uden toldafgifter og uden handelsrestriktioner. Henry George hævdede, at samarbejde i frihed er ”fremskridtets lov”, det vil sige en forudsætning for såvel økonomisk som social og kulturel frihed. Dette gør, at georgeisterne også hævder et politisk frihedsideal.