EU og ejendomsskat

Hvor er det pinligt, at det er EU, der tvinger de ejendomsskattefjendtlige partier (S,V,SF,DF,K og LA) til at gennemføre en skattereform, der forskyder skat fra arbejde og over på arbejdsfri, samfundsskabte værdier. Det vil blive resultatet under den kommende nye regering, hvad enten partierne piber eller synger.

Når folketingsflertallet ønsker Danmark infiltreret mest muligt i euroen, tvinges det til at acceptere den fælles finanspolitik uden hvilken den monetære union ikke kan fungere. Og EU forlanger nu, at en af de økonomiske krises fremmeste årsager: Værdioppustningen og den deraf følgende vilde gældsætning (bl.a. gennem rentetilpasningslånene) samt fastlåsningen af ejendomsbeskatningen i Danmark bringes til ophør.

Det vil ske, når Europagten implementeres i form af direktiver fra EU-kommissionen om den fælles finanspolitik.

Det må betyde, at de ejendomsskattefjendske partier anstændigvis før folketingsvalget tilkendegiver, at de naturligvis vil respektere de direktiver for den fælles finanspolitik, som Unionen beslutter. At et Danmark uden bindinger til euroen (eller medlemskab af EU!) af egen drift kunne gennemføre denne økonomisk og socialt fornuftige skattereform, er en anden sag. Så ville vi også slippe for den milliardregning, der nu venter os for den fallerede euro.

Den gamle kone og den unge familie

I gamle dage fik tilhængere af en skattereform, der øger den løbende ejendomsbeskatning og til gengæld sænker skatten på arbejde, stukket i næsen, at man ville jage den gamle kone væk fra sit lille hus. Så fik man gennemført, at pensionister kan indefryse deres ejendomsskat og forblive i huset, og så forstummede den snak.

Nu siger VKO og deres efterplaprere S-SF, at mange unge familier har købt hus under højkonjunkturen og måttet tage dyre lån. De vil blive ramt hårdt, hvis man øger ejendomsbeskatningen. Så derfor er de fem partier (plus LA) enige om at fastfryse ejendomsskatterne. Til gengæld bliver folk (ikke mindst hårdt arbejdende unge familier) så flået i skat af deres arbejdsindtægter.

De økonomiske vismænd har en løsning: Man skal nedsætte ejendomsværdiskatten til 0,5 % (fra 1,0 %), men beregne den af den seneste vurdering og ophæve fastfrysningen. Så øges skatten ikke umiddelbart, men først i takt med, at der sker nye ejendomsværdistigninger. Derved hindres nye boligbobler – uden at selv stærkt forgældede boligejere drives fra hus og hjem.

Det er et fornuftigt forslag, især hvis det følges op med, at også grundskylden beregnes af den seneste vurdering, og at man ændrer vurderingssystemet, så de reelle grundværdier (= beliggenhedsværdier) kommer frem. Det vil give lavere bygningsværdier og højere grundværdier.

Både fagbevægelsen og regeringens vækstforum har vist positiv interesse for en skattereform, der flytter skat fra arbejde og over på disse samfundsskabte værdier. Det samme gælder næsten alle økonomer, inklusive de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD og EU. Til gavn for beskæftigelsen og for investeringer i arbejdspladser i stedet for spekulation.

Grundskyld – hvorfor? Et Interview med Preben Pedersen

Afspil interview...

Hør interviewet med tidligere rådmand Preben Pedersen om georgismens og grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource – også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive et basalt bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, – og til at være et udgangspunkt i udkantområdernes redning.

Preben Pedersen er Medlem af Henry George Foreningen og fhv. byrådsmedlem og rådmand i Aalborg for Radikale Venstre. Preben Pedersen har gennem mange år deltaget flittigt i den offentlige debat, hvor han i skrift og tale har beskæftiget sig indgående med grundskyld og ejendomsskat.

Interviewet blev sendt d. 26. april, kl. 18:00-18:55 på  Frederikshavn Lokalradio (FLR-DIALOG). Udsendelsens længde er 51:54.

Kilde: www.arnehansen.net/dialog/fred/110425PrebenPed.Grundskyld64.htm

Fred Harrison kommer til Danmark

I dagene 1. – 4. maj har vi fornøjelsen af Fred Harrisons tilstedeværelse her i landet, hvor han bl.a. vil tale om Sølvkuglen, den danske oversættelse af hans bog The Silver Bullet. Siden Sølvkuglen blev udgivet sidste år har der været et ønske om at få Fred Harrison her til landet for at promovere salget af bogen og de georgistiske ideer, den er baseret på.

Nu er det lykkedes og som det fremgår af annonceringen afholdes der et møde i Vartov den 3. maj. Her vil vi sammensætte et panel, der kan debattere bogen med Fred Harrison i fortsættelse af Fred Harrisons indledende præsentation. Det vil også blive muligt for tilhørerne at spørge og kommentere. Vi håber, og arbejder på, at Freds Harrisons internationale ry sammen med kendte og interessante paneldeltagere også kan tiltrække pressens bevågenhed.

Den 2. maj vil Fred Harrison give en gæsteforelæsning på Aalborg Universitet. Endvidere er der dialog med CBS og RUC om gæsteforelæsninger.

Læs mere om Fred Harrison og Sølvkuglen…

Download Pamflet…

 

 

Fred Harrisons program

Mandag d. 2. maj

Gæsteforelæsning på Aalborg Universitet.

Tirsdag d. 3. maj, 19:30-22:00

The Silver Bullet debataften med oplæg af Fred Harrison. Der vil også være et paneldebat med eksperter og diskussion. Der vil være drikkevarer, frugt og småkager til fri afbenyttelse. Debatten foregår på adressen:

VARTOV, Store Sal
Farvergade 27
1463 København K 

Hent invitationen…

Bjarne er ikke dum

S-SF`s spindoktorer har opfundet Bjarne, en blå socialdemokrat, der har stemt på V eller DF af skræk for øget ejendomsskat. Bjarne er en almindelig lønmodtager, ligesom sin kone, og de bor i et parcelhus.

Hvordan får S-SF Bjarne tilbage? Ved at forsikre, at han sandelig ikke kommer til at betale mere i ejendomsskat – eller ved at prøve at overbevise ham om, at øget ejendomsskat giver mulighed for lavere skat på hans arbejde, og at det kan hindre nye boligbobler med deraf følgende risiko for, at han eller konen mister sit arbejde?

Da spindoktorerne og deres hokus focus-grupper – og dermed S-SF – tror, at Bjarne er dum som et bræt, så vælger de det første. Men Bjarne er ikke dum, han er ganske normalt begavet.

Gallup har spurgt vælgerne om de vil acceptere højere boligskat, hvis skatten på arbejde sættes tilsvarende ned. Hertil svarer 66 % ja, 22 % nej. Blandt de socialdemokratiske vælgere er ja-procenten hele 71, og blandt SF-vælgerne er den 69 (Berlingske 21/2).

Jo, Bjarne er på vej.

Samfundsskabte Bobler

Endnu engang agiterer Politiken (leder 21/4) for afskaffelse af sommerhusreglen uden at lade sig anfægte af, at dette vil fremkalde en enorm, samfundsskabt prisboble med alle de velkendte følger, vi kender fra boligprisboblen. Medmindre man indfører en effektiv, løbende beskatning af jord- og ejendomsværdierne.

Så hvis sommerhusreglen afskaffes, må loftet over den kommunale grundskyld fjernes og statsgrundskylden genindføres. Det må nødvendigvis ske over hele landet og vil få gunstige virkninger, ikke blot mod sommerhusbobler, men også mod kommende boligbobler. På længere sigt vil provenuet kunne bruges til nedbringelse af skatten på arbejde.