Grundskyld i aktuel politik

Ib ChristensenUanfægtet af, at økonomerne er enige om, at fastlåsningen af ejendomsværdiskatten og loftet over grundskylden forstærkede virkningerne i Danmark af den globale økonomiske krise, der udsprang af boligbobler, jubles der nu over stigende boligpriser, ligesom der hetzes imod ”boligskatterne”, akkurat som man gjorde før krisen.

Allerede før sidste folketingsvalg lagde Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti sig fast på, at ”boligskatterne” ikke måtte stige. De tilsluttede sig altså Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis ejendomsskattestop. Senere har de fem partier indgået et skatteforlig, hvori det hedder: ”Partierne er…. enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes svarende til gældende lovgivning frem til 2020.” Der står ikke et ord om grundskylden.

Alligevel opfører partierne sig som om skatteforliget også omfatter grundskylden, der omtales som en ”boligskat”, uagtet at den hviler på al jord, ikke kun boligjord, og altså uanset at den ikke er omfattet af skatteforliget. Regeringspartierne kunne altså sammen med Enhedslisten gennemføre en grundskyldsreform, f.eks. genindføre statsgrundskylden, for dermed at imødekomme de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD og EU, der alle har anbefalet en øget løbende ejendomsbeskatning, hvis provenu skulle bruges til lavere skat på arbejde.

Når det ikke sker, skyldes det skræk for boligejerne – til trods for, at den udbredte krisebevidsthed i befolkningen øjensynligt har bevirket et mere positivt syn på en reform som foreslået af økonomerne. Den seneste meningsmåling – mig bekendt – er fra Gallup i Berlingske 21/2 2011. På spørgsmålet, om de ville acceptere højere boligskat, hvis skatten på arbejde sættes tilsvarende ned, svarede 66 % ja, kun 22 % nej. Blandt de socialdemokratiske vælgere svarede 71 % ja, blandt SF-vælgerne sagde 69 % ja. Da der kun var 22 % nej-sigere, mens 64 % af os er boligejere, kan man udlede, at der også blandt boligejerne er et flertal for en sådan skattereform.

Tilsyneladende ligger det politiske flertal under for den systematisk hetz mod ejendomsbeskatning, som bedrives af realkreditinstitutterne, der med jævne mellemrum fodrer medierne med jerimiader over stigende ”boligskat”. Da ejendomsværdiskatten er fastlåst, er det nu grundskylden, der må holde for. Realkreditinstitutternes interesse er at sikre sig størst mulig ”friværdi”, som de kan gældsætte, og så er det jo kedeligt for dem, når grundskylden dæmper boligpriserne.

Man udnytter den tåbelige fiksering af grundskylden, som den tidligere regering med støtte fra Dansk Folkeparti foretog, og som betyder, at grundskylden højest må stige med 7 % om året, og man som udgangspunkt har den laveste vurdering fra 2001. Dermed er der opsparet en forsinkelse af de for længst indtrufne grundværdistigninger, og derfor stiger grundskylden lempeligt også i en situation, hvor grundværdierne har været faldende. Det er naturligvis modsat hvad der under en normalt fungerende grundskyld bør ske, men eftersom grundværdierne nu i flere og flere områder begynder at stige, vil det problem blive løst efterhånden.

Men medierne refererer fuldstændigt kritikløst realkreditinstitutternes økonomer, inklusive fra det såkaldte ”Boligøkonomisk Videncenter”, om hvilket man taktfuldt undlader at fortælle, at det er en afdeling af Realdania. Som regel undlader man at henvende sig til uafhængige økonomer, man sanser muligvis ikke, at realkreditinstitutterne er ude i et politisk ærinde, på samme måde som man heller ikke er opmærksomme på, at bankøkonomerne kan have politiske formål, når de kommer med råd eller økonomisk prognoser.

Hetzen mod grundskylden har sine virkninger, f.eks. har de konservative i Københavns borgerrepræsentation foreslået en fastfrysning af grundskylden, der indbringer 3 mia. kr. årligt til kommunen. Dette forslag har fået støtte fra Socialdemokraterne og de radikale og vil utvivlsomt blive støttet af de andre borgerlige partier.

Fidusen ved dette attentat mod grundskylden er, at grundskylden modregnes i bloktilskuddene. Hvis grundskylden stiger, falder bloktilskuddet. Det undgår man ved at fiksere grundskylden, og så bliver det alle landets skatteydere, der kommer til at betale for det formindskede grundskyldsprovenu i København!

Den socialdemokratiske ”forståelse” af grundskyld illustreres af deres begrundelse: Grundskylden fordyrer boligudgifterne, hvilket er skadeligt for tilflytningen! Man fatter ikke, at lavere grundskyld giver højere boligpriser, hvor tilflyttere må gældsætte sig mere en det ellers var nødvendigt.

At de radikale er med i denne uansvarlige manøvre, kan undre, når de ellers reklamerer med, at de ”lytter til økonomerne”, og når der i deres principprogram står: ”De offentlige indtægter skal i stort omfang hvile på afgifter på forbrug af naturressourcer og beskatning af fast ejendom. Dette princip skal indarbejdes i skattesystemet på en måde, der er adfærdsregulerende og socialt afbalanceret.”

Dette principprogram blev vedtaget af partiet i 1999, hvor grundskylden blev fjernet fra programmet. Den daværende landsformand Margrethe Vestager begrundede det med, at grundskyld var noget gammeldags noget, som hun ikke forstod!  Det Radikale Venstres skattepolitik siden beviser sådan set, at det gør hun stadig ikke.

Man kan også sætte spørgsmålstegn ved visse økonomers forståelse af grundskylden i forhold til anden ejendomsbeskatning, når landets mest citerede boligøkonomiske ekspert Morten Skak foreslår at slå grundskylden sammen med ejendomsværdiskatten. Man fatter øjensynligt ikke, at det byder folk meget imod at skulle beskattes af de huse, de selv har bygget eller købt, så er der utvivlsomt større forståelse for inddragelse af naturgivne og samfundsskabte jordværdier.

Man kan også undre sig over de socialistiske partiers manglende forståelse for grundskyld. Enhedslisten vil indføre kapitalvindingsskat i stedet, således at den indefryses indtil folk kommer ud af ejerboligmarkedet. Det vil ikke give lavere ejendomspriser, tværtimod, det vil blive overvæltet på køberne, og det vil i øvrigt ikke give noget stort provenu. I Sverige har man halveret en tilsvarende skat efter rasende folkelige protester.

Op til krisens udbrud gældsatte landbruget sig for 360 mia. kr. Senere er jordværdierne faldet med 51 %, og mange landmænd er gået fallit eller sidder som prioritetsbestyrere, teknisk insolvente. Pensionsselskaber og erhvervsdrivende fonde har udset sig landbrugsjorden som et sikkert og langsigtet investeringsobjekt. De forventer et årligt afkast på 4 %. De pågældende landmænd skal så stå for gårdens drift. Det ville være bedre for landmændene at overtage jorden på jordrentevilkår, det ville give større frihed og lette generationsskiftet. Nu inddrages jordrenten af kapitalinteresser i stedet for af samfundet.

At grundskylden har magtfulde fjender og møder stor uvidenhed, er desværre ikke noget nyt. Det konstaterede som bekendt allerede Henry George.

Betænkning Vedrørende Fuld Grundskyld

I.  Indledende bemærkninger. Den 11. marts 1948 nedsatte finansministeren i henhold til regeringsbeslutning en kommission til undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med indførelse af fuld grundskyld. Den 13. oktober 1954 afgav kommission sin betænkning.

Ved kommissionens afslutning bestod den af 24 medlemmer med fhv. ligningschef H. C. Henningsen som formand, samt fhv. landstingsmand Hans Hansen og folketingsmand Oluf Pedersen som næstformænd.

Fhv. folketingsmedlem, redaktør Magna Nøhr var indtil sin død 29/7 1952 formand for kommissionen, hvoraf yderligere 11 andre personer havde været medlemmer i kortere eller længere tid.

På et plenarmøde afholdt den 15, april 1948 nedsattes tre udvalg under grundskyldskommissionen:

A. Udvalget angående grundvurderinger med Hans Hansen som formand.

B. Udvalget vedrørende skødehaveres og panthaveres forhold med H. C. Henningsen som formand.  C. Udvalget vedrørende virkninger af fuld grundskyld med Oluf Pedersen som formand.

De politiske partier var alle repræsenteret i grundskyldskommissionen. De tre største, S, V og Kons. med hver to medlemmer, men de tre mindste, RV, Retsf. og Kom., hver havde et. Dertil kom en række personer med særlige kvalifikationer.

Kommissionens sekretariat bestod af fungerende kontorchef S.Vang, statens ligningsdirektorat, og fuldmægtig H.Birch-Jensen, skattedepartementet.

Den georgistiske bevægelse var godt repræsenteret i kommissionen. Foruden Hans Hansen og Oluf Pedersen var også folketingsmand, førstelærer Søren Olesen, og fhv. landstingsmand, husmand Mads Sig Steffensen med. Deres positioner havde de dog især opnået gennem Danmarks Retsforbund.

Man får et godt overblik over Kommissionens arbejde ved at kaste et blik på Indholdsfortegnelsen i Betænkningen. Her finder man:

II.  Udkast til lov om jordrente til staten, XI. Bemærkninger til lovforslaget.

III.Grundskyldslovgivningens udvikling i Danmark.

IV. Kommissionens undersøgelser.

V.  Virkningerne af fuld grundskyld for ejendomsbesidderne, panthaverne og lejerne.

VI. Resultatet af  Kommissionens undersøgelser. Fællesudtalelse fra et flertal af Kommissionens medlemmer. Særudtalelser fra enkelte af flertallets medlemmer. Mindretalsudtalelser fra andre medlemmer.

VII.Bilag. Her bringes en række interessante oplysninger fra andre lande og fra Danmark.

Det er ikke muligt at komme ind på de enkelte afsnit i Betænkningen. Men det er oplysende at tage fællesudtalelsen fra kommissionens flertal og nogle særudtalelser med:

Et flertal, Hans Andersen, Holger Eriksen, Hans Hansen, H. C. Henningsen, K, J. Kristensen, Laurits Nielsen, Søren Olesen, Oluf Pedersen, V. E. Pedersen, Kjeld Philip, Karl Skytte, Mads Sig Steffensen og Fr. W. Teichert, der i princippet er tilhænger af en reform, som gradvis indfører fuld grundskyld til afløsning af andre skatter, der hviler på arbejdsskabte indtægter, finder, at det i betænkningen side XI stillede forslag med bemærkninger giver en saglig fremstilling af, hvorledes fuld grundskyld kan gennemføres, idet enkelte medlemmer i øvrigt i det følgende fremsætter de synspunkter overfor forslagets enkeltheder, hvortil de finder anledning.

Særudtalelse fra enkelte af flertallets medlemmer:

 Hans Andersen, (lejerne), Holger Eriksen, (Soc.) og Fr.W.Teivhert, (Soc.) kan tilslutte sig ovenstående principudtalelse ud fra den opfattelse, at det synes uretfærdigt, at grundværdistigninger, der ikke er arbejdsskabte, tilfalder den enkelte og ikke samfundet, og at en ændring i dette forhold vil standse grundspekulationen, der fordyrer byggeriet, og den fortsatte stigning i ejendomspriserne til skade for landbruget.

På enkelte punkter kan man dog ikke tiltræde betænkningens forslag. Det vil virke økonomisk uheldigt, at staten på forhånd forpligtes til at opsamle en kapital på 6 milliarder kroner (til betaling af erstatninger) ved afdrag igennem 60 år på omkring 100 millioner kr. årligt, og man må mene, at det ikke kan være vurderingen af 1950, som ved indførelsen af grundskyld, sikrer, at al fremtidig grundværdistigning kommer samfundet til gode. Efter mindretallets mening er grundbeskatning ikke steget i takt med den øvrige beskatning, og en grundskyldsreform må derfor begynde med en forøgelse af grundbeskatningen.

K. J. Kristensen (ligningschef, finansministeriet) ønsker at tage forbehold med hensyn til forslagets overgangsbestemmelser, der giver ejeren krav på en afløsningssum på tre fjerdedel af den nuværende grundværdi, når den hertil svarende nedsættelse i jordrenteafgiften til staten falder bort.

   Forrentningen af en afløsningssum på ca. 6000 millioner kroner vil indskrænke muligheden for skattelettelser tilsvarende, og afviklingen af denne løsesum vil tværtimod kræve en forøgelse af beskatningen, der selv om afviklingen fordeles over 60 år vil være større end det beløb, den ene procent jordrenteafgift af den nuværende grundværdi kan indbringe.

I stedet for afløsningen og dens afvikling over 60 år har mindretallet foreslået at opretholde nedsættelsen i jordrenteafgiften i 10 år efter lovens ikrafttræden og derefter lade den bortfalde med en sjettedel – 0,5 % – hvert tiende år, således at nedsættelsen i sin helhed vil være bortfaldet 60 år efter lovens ikrafttræden. (Udtalelsen er forkortet).

Kjeld Philip (professor, dr.oecon.) forholdt sig positivt til udvidet grundskyldlovgivning, men mente, den burde foretages mere enkelt, end flertallets forslag stiller i udsigt.

   Karl Skytte (R.V.) kunne ikke støtte flertallets forslag og mente, at man i stedet for burde videreudvikle den bestående grundskyldslovgivning på et grundlag, der i løbet af kort tid vil øve sin virkning i retning af at hindre den private kapitalisering af de samfundskabte værdier.

    G. Djørup (kontorchef i finansministeriet), Fabritius de Tengnagel (dommer, justitsministeriet) Viggo Nørby (afdelingschef i indenrigs- og boligministeriet) og Åge Rangel-Nielsen (ekspeditionssekretær i indenrigs- og boligministeriet) ment at den eventuelle gennemførelse af en sådan reform i det store og hele vil kunne ske på grundlag af det af kommissionens flertal udarbejdede lovforslag.

   Chr, R. Christensen (gårdejer, fhv.folketingsmand, Kons.) og Knud Thestrup (dommer, fhv. folketingsmand, Kons.) kunne ikke tiltræde flertallets indstilling og henviste til den retslige vurdering, som var foretaget af professor ved Aarhus Universitet, Dr. jur. Thøger Nielsen. Denne vurdering er et digert værk på godt 16 sider i Betænkningen, den rummer mange interessante betragtninger og er et partsindlæg til fordel for den private ejendomsret til jord.

   H. C. Koefoed (gårdejer, fhv folketingsmand, V.) og Finn Poulsen (landsretssagfører, fhv. folketingsmand V.) finder, at kommissionen ikke fuldt ud har løst den opgave, der var pålagt den: ”at undersøge de spørgsmål, der står i forbindelse med gennemførelse af fuld grundskyld”.

Herefter foretager de en kritisk gennemgang af de problemer, de mener knytter sig til gennemførelse af fuld grundskyld, og som de mener, flertallet ikke har taget højde for.

Mindretallenes udtalelser afsluttes med indlæg af Aksel Jensen (direktør i Landcreditkassen), som ikke kunnean tilslutte sig flertallet indstilling i Betækningen og de konklusioner, der drages heraf, Alfred Jensen (DKP), der kun i nogen grad kunne tilslutte sig, idet han ikke kunne erklære sig indforstået med flertallets Betænkning som helhed og Egon Larsen (direktør i Kjøbenhavns grundejerforening), som tager fat på problematikken omkring  forslagets forfatningsmæssige holdbarhed. Denne udredning fylder 28 sider i Betænkningen, men så kommer vi også vidt omkring.

Lovforslaget i Betænkning Vedrørende Fuld Grundskyld førte ikke egentlig lovgivning som foreslået af et flertal i kommissionen.. Trekantregeringen 1957-60 (Soc., Rad. og Retsf.) tog ikke sagen op, nok mest på grund af modstand fra Det radikale Venstre. I stedet forhøjede man den kommunale grundskyld i forbindelse med frigørelse af de bundne huslejer fra krigens tid. I regeringsperioden 1966-68 (Soc.og SF) blev grundskylden gjort til et rent kommunalt anliggende. Det radikale Venstre stemte for. Det gjorde Oluf Pedersen også – fra tilhørerpladserne!

Georgister kan stadig få udbytte af at læse `Betænkningen` hvis man ønsker at sætte sig ind i resultaterne af de mange undersøgelser, der blev foretaget, og de mange stridig heder, de medførte. De samme gælder studerende og andre interesserede, der vil fordybe sig i dansk politik i årene 1945-1970.