Økonomen John Maynard Keynes – hvordan skal han forstås?

Økonomen John Maynard Keynes – hvordan skal han forstås?

Det er mit indtryk, at de fleste mennesker med en vis interesse for politik og samfundsøkonomi kender navnet John Maynard Keynes.

Keynes var en britisk økonom, som levede i årene 1883-1946. Faktisk var han også i sin samtid ganske kendt uden for økonomernes rækker, f.eks. for sit værk ”The Economic Consequences of the Peace” fra 1919, hvor han stærkt kritiserede de meget strenge fredsbetingelser sejrherrerne fra Første Verdenskrig havde stillet Tyskland, først og fremmest i form af meget høje krigsskadeerstatninger.

Imidlertid er han i offentligheden først og fremmest kendt for at være fortaler for en aktiv finanspolitik, hvor regeringen i perioder med svag økonomisk aktivitet og høj arbejdsløshed skal lempe finanspolitik­ken – populært sagt pumpe penge ud i samfundet for at skabe ny aktivitet. Denne tanke har jo helt åbenlyst en stærk intuitiv appel, og deraf kommer nok, at mange mennesker mener, at de kender Keynes ganske godt.

Men er Keynes nu så banal? Hertil kan man bestemt svare nej. Keynes’ teorier er endog uhyre kompli­cerede. Herom i det følgende:

Keynes’ hovedværk The General Theory

I 1936 udkom Keynes’ hovedværk The General Theory of Employment, Interest and Money, på dansk Den Generelle Teori om Beskæftigelse, Rente og Penge. Bogen er imidlertid aldrig blevet oversat til dansk. Derimod udkom den næsten med det samme på både tysk, fransk og japansk. Den findes endvi­dere i svensk oversættelse under titlen Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar.

Bogen er et omfattende værk på omkring 400 sider, som i utallige kapitler, ofte svært tilgængelige, for­søger at godtgøre, hvorfor den gængse økonomiske teori har slået fejl, og ikke kan forklare den verdens­omspændende økonomiske depression, som hærgede hele den vestlige verden i årene inden Anden Verdenskrig.

Kapitlerne handler om emner som arbejdsmarked, penge, rente, investering, opsparing og forbrug. Derimod savner læseren forunderligt nok ganske og aldeles et kapitel om ekspansiv finanspolitik.

Jeg skal i det følgende skitsere nogle af de vigtigste temaer i bogen, og med den vigtige tilføjelse, at jeg så langt fra påstår at forstå Keynes til fuldkommenhed.

Klassikerne

Det først kapitel i General Theory er på kun ca. en halv side, hvor Keynes definerer sine hovedmod­standere de klassiske økonomer.

De ortodokse økonomer, som Keynes kalder ”klassikerne” omfatter navne som fx John Stuart Mill og Alfred Marshall, hvis hovedværker også i perioder blev brugt som lærebøger på fx Københavns Uni­versitet ved det statsvidenskabelige studium.

Klassikerne så økonomien som en selvregulerende mekanisme, hvor markedet, i hvert fald i det lange løb, ville skabe en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Også på arbejdsmarkedet, således at arbejdsløshed af betydning måtte anses for en umulighed.

Mange kender også antagelse om den ”usynlige hånd”, som – uden at vi tænker over det til daglig – sikrer, at der altid er de varer i butikkerne vi ønsker os (og kan betale for!). Og som netop også sikrer ligevægten på arbejdsmarkedet, så en håndværker altid kan finde arbejde, hvis han vil arbejde til den markedsbestemte løn. Og hvor en arbejdsgiver også kan finde en håndværker, hvis han vel at mærke kan og vil betale lønnen.

Denne mekanisme – ”den usynlige hånd” – sikrer også, at håndværkeren kommer til at arbejde dér, hvor han gør størst nytte. Ellers ville en anden arbejdsgiver tilbyde en højere løn.

Ligevægten gælder tillige internationalt, hvor vi gennem handel med andre lande sikrer os de varer, som bedst produceres andre steder, og hvor vi betaler for disse varer gennem eksport.

Keynes afviser så langt fra markedet som en god regulator, men derimod gælder det, at økonomien savner evnen til altid at sikre fuld beskæftigelse, og det leder os naturligt nok til det meget vigtige tema, som også i dag optager os meget:

Arbejdsløshed

Hvorfor forekommer der arbejdsløshed? Keynes giver selv en del af svaret: arbejdsløshed forekommer helt banalt, når økonomien er præget af det, som han kalder ”friktioner”, små forhindringer, som i praksis forhindrer, at alle projekter kan finde sted helt som planlagt: Et byggeri kan blive stoppet mid­lertidigt på grund af frostvejr, en leverance af råvarer kan blive forsinket etc. Dermed kan arbejderne blive midlertidigt arbejdsløse Så kan det også forekomme, at arbejdere mister deres job permanent, hvis fx en fabrik lukker. Nok er der andet arbejde at få, men det kan tage en smule tid at finde det, og igen kan arbejderne derfor gå uden beskæftigelse en kort tid.

Der er almindelighed enighed om, at den form for arbejdsløshed findes, så selv under det vi kalder ”fuld beskæftigelse”, er der en beskeden arbejdsløshed på måske 2-4 pct. Nogle vil måske endda hævde, at selv ved 8-10 pct. ledighed vil de fleste inden for en overskuelig tid finde arbejde, og resten har måske behov for uddannelse eller omskoling, foruden dem, hvis problem snarere er, at de reelt ikke er arbejdsparate, men alligevel er havnet i statistikken over ledighed.

Men hvad nu hvis ledigheden er endnu større? Fx så vi i Danmark i 1930’erne arbejdsløshed på over 20 pct., enkelte år endog omkring 30 pct. Det samme gjaldt andre vestlige lande. I dag ser vi den samme massearbejdsløshed i lande som Spanien og Grækenland. Så lader det sig efterhånden ikke længere bortforklare, at ”rigtig” arbejdsløshed findes – det som Keynes kalder ufrivillig arbejdsløshed. Dygtige håndværkere og fabriksarbejdere er klar nærmest med det samme, hvis der bliver kaldt på dem, men det bliver der blot ikke.

Så Keynes’ definition på arbejdsløshed er nærmest, skønt han forklarer det med noget mere komplice­rede økonom-termer”, at når udbuddet af arbejdskraft villig til at arbejde til den gængse løn – og endog ved et vist fald i reallønnen – overstiger efterspørgslen efter arbejdskraft, ja så eksisterer ufrivillig arbejdsløshed. Og som Keynes bemærker: Hvem kan i øvrigt være i tvivl om det?

Udbud og efterspørgsel

Hvis der skal være et job til alle arbejdsvillige mennesker i et land, så kræver det, at den samlede øko­nomi efterspørger varer til forbrug, investering og eksport svarende til, at produktionen af disse varer kan beskæftige alle mand, hverken mere eller mindre.

Findes der en mekanisme i økonomien, som sikrer det? Klassikernes svar på det spørgsmål var i kort­hed, at udbud skaber sin egen efterspørgsel. Det betyder, at produktion af en given mængde varer skaber en indkomst, som lige akkurat er stor nok at efterspørge disse varer. Det kan lettest illustreres ved at antage den simplest tænkelige økonomi med kun én person. Denne person lever af at samle æg og bær. Han er både producent og forbruger, og hans produktion – hans udbud – må nødvendigvis være det samme som hans efterspørgsel; han samler de æg og bær, som han ønsker at spise. Det holder stadigvæk stik, selv hvis vi introducerer én mand mere, og de to indbyrdes bytter varer. Udbud af varer må nødvendigvis også være efterspørgsel efter varer, for enten bruger man selv sine varer eller også ef­terspørger man andres varer.

I den klassiske forestilling om ligevægt ligger der en antagelse om, at disse simple lovmæssigheder også gælder i en moderne økonomi med millioner af mennesker og tusinder af forskellige varer og tje­nesteydelser. En sådan økonomi er ganske vist afhængig af et pengevæsen – kun yderst få handler i en moderne økonomi finder sted som direkte varebytte. Det er imidlertid ikke noget problem, for penge er ikke noget i sig selv, man er blot at betragte som et smøremiddel, som skal lette byttehandlerne; omme bag ved er det stadig de samme byttehandler, som reelt finder sted, og vi kan stadig beskrive økonomi­en, som om alle handler var direkte varebytte.

Og her er det just, at filmen knækker ifølge Keynes. At udbud skaber sin egen efterspørgsel er nok sandt på Robinson Crusoes’ øde ø, men afgjort ikke i en moderne pengeøkonomi. Her gælder det tvær­timod, at det er efterspørgslen efter varer og tjenester, der bestemmer produktionens størrelse, og denne efterspørgsel skaber ikke nødvendigvis en produktion svarende til fuld beskæftigelse.

Hvor svigter økonomien?

Enhver borger i et land med en indkomst træffer beslutning om at bruge denne indkomst, enten til for­brug eller opsparing. Hans efterspørgsel efter forbrugsvarer skaber også efterspørgsel efter arbejdskraft, hvorved andre mennesker igen opnår en indkomst, som de også anvender til forbrug eller opsparing.

Opsparingen udgør imidlertid problemet; den sænker den samlede efterspørgsel efter varer, og dermed også efterspørgslen efter arbejdskraft.

Den klassiske antagelse er, at opsparingen bliver anvendt til investering – bankerne låner husholdnin­gernes opsparing ud til virksomheder, som ønsker at investere, fx i form af nye bygninger og maskiner. Dermed bliver opsparingen alligevel til efterspørgsel efter varer – investeringsgoder – og dermed vil den fulde beskæftigelse altså være sikret.

Men denne antagelse om ligevægt mellem den ønskede opsparing og den ønskede investering er falsk ifølge Keynes. Motiverne til at spare op og motiverne til at investere er aldeles forskellige, ja har fak­tisk ikke det fjerneste med hinanden at gøre.

Hertil kommer Keynes antagelse om den spekulativt betingede pengeefterspørgsel. Navnlig i usikre tider uden inflation af betydning – det gjaldt for Keynes’ egen tid – udgør penge et udmærket middel til at opbevare sin formue. Husholdningerne holder på pengene, bankerne holder på pengene, og det driver renten i vejret, og hæmmer investeringerne.

Keynes slår igen og igen på opsparingen som problemet. Den som sparer op, skaber ikke velstand for fremtiden, tværtimod, så sænker han den økonomiske aktivitet og beskæftigelse, direkte ved lavere privat forbrug og måske også indirekte ved at skabe pessimisme blandt de virksomheder, som skulle investere.

Og det problem bliver større og større jo mere velhavende samfundet bliver, for efterhånden som ind­komsterne stiger, så stiger også tilbøjeligheden til at spare op.

Kan de økonomiske kriser løses?

Hvis vi antager, at Keynes’ beskrivelser af økonomien er korrekt, hvilke løsninger har regeringen i en markedsøkonomi da til sin rådighed?

Det er svært direkte at finde anvisninger hos Keynes, for han er langt mere optaget af at kortlægge de økonomiske sammenhænge; han henvender sig først og fremmest til sine kolleger blandt økonomerne, og ikke så meget til politikerne og den brede offentlighed.

Imidlertid lader det sig i hvert fald gøre at identificere tre mulige løsninger:

Pengepolitikken: Centralbanken kan gennem pengepolitikken sikre, at der er rigeligt med likviditet i samfundet. Det sker gennem det, som Keynes kalder ”open market operations”, hvor centralbanken op­køber obligationer for penge. Det sænker renten, og skaber gunstige vilkår for investorerne. Faktisk kunne man egentlig nærme sig en situation med en rente på nul, så virksomhederne kan låne penge næsten gratis. Der er nemlig ingen grund til, at penge skal være et knapt aktiv, og hvis pengerigeligheden er stor, så vil der heller ikke være nogen tilskyndelse til at holde på pengene ud fra spekulative motiver.

Den økonomiske fordeling: Ved en mere ligelig fordeling af indkomsten, sikrer man, at de grupper som bruger hele eller næsten hele deres indkomst på privat forbrug får en større disponibel indkomst. Det skaber en større efterspørgsel efter varer til forbrug, og dermed også en højere beskæftigelse.

Finanspolitikken: Hvis den samlede efterspørgsel i samfundet er for svag, så er en oplagt løsning, at regeringen skal stimulere økonomien ved fx at bygge veje, broer og lufthavne. Skattelettelser, især til grupper med lav indkomst, vil også være en oplagt mulighed. Det forunderlige er så, at finanspolitikken ikke nævnes direkte af Keynes i ”General Theory”. Men finanspolitikken passer i hvert fald som hånd i handske med Keynes’ teorier.

Afsluttende vurdering af Keynes

Passer Keynes’ teori med virkeligheden? Dette spørgsmål lader sig næppe besvare fyldestgørende. Enhver økonomisk model er netop kun en model – en forenkling af virkeligheden.

Det som Keynes reagerede på var en skrigende modsætning mellem den massearbejdsløshed enhver kunne se med sine egne øjne – med eller uden økonomisk sagkundskab – og så de økonomiske teorier man blev undervist i på universiteterne, hvor ligevægten mellem udbud og efterspørgsel efter arbejds­kraft altid bliver sikret af markedet.

Keynes kalder sin teori ”generel”. Men spørgsmålet er imidlertid, om teorien ikke bedst passer på de ekstreme kriser, som verden undertiden oplever, og i mindre grad på fx nutidens Danmark, hvor arbejdsløsheden i almindelighed svinger et sted mellem 5 og 10 pct. Vores beskæftigelse er faktisk næsten altid tæt på 100 procent, men naturligvis aldrig helt.

En indikation heraf kunne være den opstramning i finanspolitikken, som fandt sted fra og med Poul Schlüters overtagelse af regeringen i 1982. Arbejdsløsheden steg ikke i de kommende år trods lavere offentlige budgetunderskud. De store budgetunderskud under Anker Jørgensens regering i 70’erne løste ikke problemet med den stigende ledighed.

Derimod kunne Keynes’ teorier med større sandsynlighed anvendes på lande som Grækenland og Spa­nien med fortvivlende høj arbejdsløshed og horribel fattigdom. Løsningen for de lande skulle i så fald være at frigøre sig fra euroen og føre selvstændig penge- og finanspolitik med flydende valutakurser.

Vor Jord og Jordpolitik

Grundlaget for amerikanerens livssyn og selvsikkerhed og hans villighed til at vidåbne landet for indvandring for de fortrykte fra alle lande var hans forestilling om det praktisk uudtømmelige forråd af offentlig jord – med plads til farme og hjem for alle. Men fra borgerkrigens tid af var mere og mere af disse vidtstrakte områder blevet sløset bort – særligt givet som gave til private jernbaneselskaber – således at hvis dette skulle vedblive at gå for sig, uhindret, ville ”jordfonden” være udtømt omkring 1890. Alene en enkelt bane havde just fået overladt 25.000 acres (1acre=0,4 ha) for hver engelsk mil – svarende til et over 30 km bredt bælte på hver side af banelinien! Og i Californien er det endda endnu værre. Her i vort, i forhold til folketallet, uhyre landområde, – hvor der intet jordspørgsmål burde være, er det nu yderste alvor.

Allerede nu er der enkelte mænd, der råder over 100.000 acres eller mere, og man kan rejse milevidt over frugtbart land, der aldrig har set en plov, men som `ejes`, og hvor derfor ingen nybygger kan bygge et hjem uden at måtte betale hvad tribut det måtte behage disse grundejere at aftvinge dem.

Jorden, den beboelige del af jordkloden, er det forrådskammer, hvorfra mennesket kan fremdrage materiale til hvad det frembringer. Jorden er ikke i sig selv et formuegode.-Al formue er jo arbejdsskabt. – Den har kun værdi, hvor der er for lidt af den. Jorden er ikke frembragt ved arbejde, men skabt af Gud, og hvor som helst der ydes arbejde eller arbejdsprodukter for at bruge den, er det en tribut, der betales `jordejeren`.

Jordværdi og arbejdsværdi står i omvendt forhold til hinanden. Med samme produktion er det indlysende, at jo mere der må betales til jordejerne, desto mindre bliver der til arbejdets mænd: hvor `jordrenten` er høj, er arbejdslønnen lav. Jo dyrere jorden bliver, desto ringere bliver lønnen, og des stærkere vil endda tendensen være til endnu større forringelse af lønnen Thi jo vanskeligere det vil være for den jævne mand at blive sin egen arbejdsgiver, desto mere vil han være i kløerne på jordejere og kapitalister.

De kræfter, som har formindsket Englands jordejendoms-besidderes antal fra 3-400.000 i midten af 1700-tallet til 30.000 nu (1868), udøver også deres virkning hos os. Ikke alene overlades uhyre landområder til enkelte, men vi driver en jordpolitik, der fremkalder en uafladelig opslugning af de mindre farme. At jorden ejes af en snæver kreds af landets borgere er ensbetydende med, at disse også råder over landets skæbne.

Hvorfor ikke forny det gamle, prøvede system fra feudaltiden, der knyttede pligter over for samfundet til alle rettigheder, og pålignede jorden landsstyrets udgifter? Grundværdiafgifter skruer ikke priserne op, hæmmer ikke produktionen. De kan ikke omgås, koster lidet at opkræve og kan ikke overvæltes af jordejeren på forbrugere eller andre.

Spekulanten, der lader sin jord ligge ubrugt hen, vil da betale lige så meget i skat af den, som den virkelige jordbruger, der dyrker hvede, bygger huse osv. på sin. Virkningen vil hurtigt vise sig: jordpriserne vil falde til jordens virkelige værdi, spekulationen få sit dødsstød. Millioner af acres land, som nybyggerne er udestænkte fra, vil blive åbnet, forladt af spekulanterne eller solgt for en slik. Produktionen vil blive befriet fra det nuværende skattetryk. Overalt i dette vort land vil virksomheden tage fart. Skattefrit arbejde overalt og jorden åben for enhver!

Teksten er taget fra Jakob E, Langes bog ”Henry George – Socialøkonomen Reformatoren Tænkeren” og her gengivet i forkortet form. Langes bog, der blev udgiver i 1937, findes på Henry George Bibliotek. Bogen kan også skaffes til veje gennem det offentlige biblioteksvæsen.

Svend Tornbjerg

Rigdom og Fattigdom

De sidste år, Henry George befandt sig i Sacramento, blev han mere og mere optaget af at skrive, snart sagt om alt muligt. Det var på den tid, han tog selvstændig stilling til protektionismen. Jo mere han hørte om den, desto mere blev den for ham en stor vildfarelse. Derfor blev han frihandelsmand, helt og ubegrænset. Resultatet af dette standpunkt og videre undersøgelser blev ”Beskyttelse eller Frihandel, som han udgav en snes år senere.

Imidlertid var George vendt tilbage til San Francisco, hvor han fik ansættelse ved det nyoprettede dagblad The Times, i hvis redaktion han senere indtrådte. Det var på det tidspunkt han skrev en magazin-artikel med titlen ”Hvad jernbanen vil bringe os”. Anledningen var, at Pacificbanen nærmede sig sin fuldendelse. Året var 1868.

George skildrer først, hvordan San Francisco ville få mulighed for at udvikle sig til en by af verdensformat, men senere vil komme til at ligne storbyerne i de gamle lande og dem på Amerikas østkyst. Han henviser til England med dets 20 millioner indbyggere på et areal, der ikke var mere end en tredjedel af Californiens, men med en nationalformue, der var 6-7 gange større. Der tilhører 10.000 personer overklassen som hertuger og baroner, men hvad med alle de andre? spørger han retorisk.– Den simple sandhed er den, at jernbanens fuldførelse og den deraf følgende vækst i folketal og virksomhed ikke vil gavne alle. Godernes fordeling er en lige så vigtig sag som deres frembringelse, hævder han.

Sidst på året 1868 påtog Henry George sig den opgave at rejse til New York for at skaffe telegrammer fra pressetjenesten der til det nystartede ”The Herald” i San Francisco, som han på den tid var redaktør for. Men her nægtede man det lille blad adgang, hvilket George opfattede som storkapitalistisk monopolisme. I stedet startede han sammen med en ungdomsven fra Philadelphia  et helt nyt korrespondance-bureau, men det blev bagtalt og chikaneret fra starten af konkurrenterne i New York og kom derfor ikke til at fungere. Men George oplevede et glædeligt gensyn med sin familie og mange af sine venner fra de unge år efter ti års ophold i Californien.

I New York benyttede George ledige stunder til at se sig om i storbyen. Her så han både denne verdensbys glans og herlighed og dens fornedrelse, rigmandspalæerne og slumkvartererne. Mange år senere dramatiserede han sine oplevelser i et foredrag, han holdt for en stor forsamling: `Det kom som en åbenbaring, en tanke ovenfra, der slog ned i min sjæl, midt på dagen, på gaden, som et lyn, der gennemrystede mig og bestemte min fremtid`, men han kom ikke ind på de problemer, som den store indvandring fra Europa skabte i byen.

Godt hjemme igen kastede George sig atter over journalistisk og redaktionelt arbejde. Efter at have endt den daglige redaktion red han ofte på sin pony langt uden for Oakland, hvor han boede. Her fandtes endnu et vidtstrakt, kratbevokset område, men noget var allerede opkøbt, og det forlød, at ejeren af området gerne ville sælge jord for 1000 dollars per acre. I dette enkle eksempel fandt George årsagen til den voksende armod for de mange og den øgede rigdom for de få. `Når jorden er taget i privat besiddelse og kun kan erhverves ved køb, må arbejderne og alle andre, der kommer efter, betale den dyre entre, mens sælgerne får en fortjeneste uden at have ydet nogen produktion til gengæld`, lyder hans bedømmelse. Som resultat af egne iagttagelser og nærmere undersøgelser skrev  George nu ”Vor Jord og Jordpolitik”. Det var et lille skrift, der redegjorde for forhold, som han selv og mange i Californien var fortrolige med.

Forinden havde George dog gjort sig bemærket som skribent ved et lille frihandelsblad i Oakland, hvorved han kom i kontakt med Californiens guvernør, der ligesom George var blevet klar over frihandelens nødvendighed. Men den mest påtrængende opgave for bladet og for guvernøren var nu den valgkamp, der stod for døren. Det betød kamp mod Pacificbane-selskabet, der nu havde opslugt alle konkurrenter og `på skamløs måde udbyttede hele samfundet`..

Guvernør Haight fik George til at overtage ledelsen af hovedstadsbladet ”State Capital Reporter”, og han blev derfor en af hovedmændene i kampen mod monopolisterne. Men så sikrede baneselskabet sig aktiemajoriteten i bladet, og George måtte trække sig ud af redaktionen. Han fortsatte dog kampen på anden vis, blandt andet ved uddeling af flyveblade og pjecer, og som kandidat ved valget til Californiens lovgivende forsamling.

Men jernbanen var dem for stærk, og valget blev ved dens indflydelse et knusende nederlag for George og Haight. Desto større betydning fik det for George, at han straks efter kunne udgive ”Vor Jord og Jordpolitik”

 

Milton Friedman og monetarismen

Milton Friedman (1912-2006) var i sin levetid en kontroversiel amerikansk økonom, hvis tanker og synspunkter også i vore dage er til debat. Han startede sin karriere på Rutges Universitet i New Jersey, hvor hans hovedinteresse blev økonomi. Forinden havde han dog studeret matematik og forsikringsvidenskab. Herefter tog han til Chicago, hvor han blev en frontgrundsfigur i den såkaldte Chicagoskole og en væsentlig deltager i den offentlige debat; ofte med indlæg i tidsskriftet Newsweek.

I 1976 fik Milton Friedman Nobelprisen i økonomi for sine arbejder inden for forbrugsanalyse, monetær historie og teori, samt stabiliseringspolitik. På det tidspunkt havde han en lang række bogudgivelser bag sig. Allerede under et kort ophold på Columbia Universitet i 1932-33 skrev han sin Ph.d.- afhandling ”Income from independent professionel practise”. I 1969 udkom ”The Optimum Quantity of Mony”. Så fulgte ”Free to Choose”, som han udgav sammen med sin kone Rose i 1980. Bogen findes i dansk oversættelse under titlen ”Det frie valg” Af andre udgivelser skal her kun nævnes ”Monetary Trends in the United States and United Kingdom.

Milton Friedman var en af præsident Reagans nærmeste økonomiske rådgivere. Det kunne derfor ikke undre, at han i 1988 fik tildelt både `Presidential Medal of Freedom` og `National Medal of Science`. På den måde blev Friedmans økonomiske teorier ophøjet til gældende statsfilosofi blandt konservative amerikanske politikere. Samtidig var Friedmans anvisninger slået igennem i Storbritannien, hvor Margaret Thatcher i høj grad lod sig inspirere af dem. Her i Danmark bevægede Poul Schlüter sig også ind på det spor, og det lykkedes ham i første omgang at bekæmpe inflationen, først og fremmeste ved at afskaffe den automatiske dyrtidsregulering, så Schlüter kunne konstatere, at `det gik ufatteligt godt`, men de gode tider holdt ikke regeringsperioden ud. Det vidner stigningen i antallet af kundgjorte tvangsauktioner over fast ejendom om. Det gjaldt især for enfamiliehuse, hvor antallet for tvangsauktioner steg fra 8.647 i 1985 til 20.339 i 1990.

På internettet kan man skaffe sig oplysninger om Milton Friedmans betydning for den økonomiske skole, der har fået betegnelsen monetarisme. Den hører hjemme inden for makroøkonomisk teori, som lægger vægt på pengemængdens betydning for prisniveauet.  Monetarismen bygger på kvantitetsteorien og blev udviklet af økonomer fra Chicagoskolen med Milton Friedman som den mest kendte blandt frontfigurerne. Af andre væsentlige bidragydere kan nævnes Philip Cagan, Karl Brunner, Lloyd Metzler, Harry Johnson og David Laidler.

Monetarismen er baseret på tre antagelser: 1) Den reale økonomi er selvstabiliserende, således at produktion og beskæftigelse af sig selv når frem til et ligevægtsniveau; 2) pengeudbudet skal være stabilt, hvilket betyder, at den samlede nominelle indkomst styres gennem udbudet af penge; 3) det internationale udbud af og efterspørgsel efter enkelte landes valutaer fastlægges af valutakurserne (hvis kurserne er flydende) eller kapitalbevægelserne (hvis kurserne er faste). Af de to første antagelser følger, at en konsekvent pengepolitik, dvs. en styring af pengeudbudet, vil kunne sikre fuld beskæftigelse med stabile priser. Man taler her om neoklassisk økonomisk teori.

Chicago-skolens monetarisme betød et brud med John Maynard Keynes` teorier, der ville bekæmpe arbejdsløshed gennem en langsigtet strukturpolitik. For Friedman fører en sådan politik til inflation, fordi arbejdstagerne nødvendigvis måtte fokusere på den nominelle løn. Monetaristerne mener, at arbejdstagerne er bevidste om, at reallønnen er det afgørende. Derfor var bekæmpelse af inflation det væsentligste.

Som monetarismens fader er Friedman kendt for følgende citatet: ”Inflation is always and everywhere a monetary  phenomenon”. Citatet dækker over, at inflation altid påvirkes gennem udbudet af penge. Inflationen skal styres via en restriktiv pengepolitik, der kun øger pengeudbudet med det antal procent årligt, der er nødvendig for at holde inflationen i ave. Disse grundlæggende synspunkter fremlagde Milton Friedman allerede i 1959 i ”The money growth rule”. Han mente, at i stedet for at prøve at udjævne udviklingens høj- og lavpunkter skulle centralbanken overholde en stram forpligtelse til kun at forøge pengebeholdningen i en jævn rate.

Ordet monotarisme kommer af det engelske monetary `angående penge`, af latin monetarius og moneta `mønt` og -isme.

Monetarismen har også sine kritikere. Professor Jesper Jespersen på Roskilde Universitet er en af dem. Islændingen Einar Màr Gudmundsson er en anden. I sit essay `Milton Friedmans disciple` i bogen ”Bankstræde Nr.O” beskylder han direkte de rådgivere, som Den internationale Valutafond sendte til Island, for at have vildledt de islandske bankfolk og politikere og dermed bidraget til at køre Islands økonomi i sænk. `De var alle disciple af Milton Friedman`, siger Gudmundsson.

Den væsentligste og mest omfattende kritiker er dog Naomi Klein (født i Montreal 1970, nu bosat i Toronto), der i sin bog ”Chok Doktrinen” med undertitlen ”Katastrofe-Kapitalismens Opkomst”, med sine 667 sider med noter, blotlægger et halvt århundredes amerikansk udenrigspolitik. I USA blev hendes bog naturligvis mødt med megen kritik. Flere toneangivende økonomer påpegede, at den var ensidig, men man medgav dog, at hendes journalistiske måde at arbejde på var fremragende.

Hendes kritik er ikke kun rettet direkte mod Milton Friedman og hans disciple, men også mod de politikere, der brugte Miltons anbefalinger i forbindelse med militærkup mod uønskede regeringer rundt omkring i verden,  Militærkuppet i Chile i 1973 og i Argentina lidt senere er et par af de grovere eksempler.

Naomi Klein hævder, at Milton Friedman under den kolde krig var USA’s mest betydningsfulde ideolog, og at det var ham, der leverede opskriften på de militærkup, der blev taget i anvendelse rundt omkring i verden. Som eksempel gengiver hun et brev, som Friedman engang skrev til Augusto Pinochet: ”Hvis man vil bruge denne choktilgang, så tror jeg, at man skal erklære det offentligt og i alle detaljer og meddele, at den straks vil blive iværksat. Jo mere fuldstændigt offentligheden er informeret, jo mere vil dens reaktioner lette tilgangen.” Tanken var, at man så efterfølgende skulle bygge et bedre samfund op.

Forlager KLIM skrev følgende på bogens omslag: ”Naomi Kleins bog spænder over et halvt århundredes verdenshistorie fra Latinamerikas CIA-indsatte diktatorer i 1970-erne til `genopbygningen` af Irak efter den amerikanske invasion. Hendes research er banebrydende, og bogen påviser, i hvor høj grad politiske ideer og samfundsopfattelser kan gøres medansvarlige for de overgreb, der finder sted i verdens brændpunkter.”

Citat: ”Georges svar på et hvilket som helst problem på ranchen er at skære det ned med en motorsav – jeg tror det er derfor, at han kommer så godt ud af det med Cheney og Rumsfelt”.

Laura Bush

 

 

Ayn Rand og Liberal Alliance

 

Hvis ikke det var for Liberal Alliance og Saxo Bank, ville vi her i landet næppe være blevet gjort opmærksom på Ayn Rand. Det bliver man dog, hvis man forsker lidt i denne nye udgave af liberalisme og læser om hende på nettet.

Ayn Rand (1905-1882) blev født i Sankt Petersborg som den ældste af tre søstre og fik navnet Alisa Sinovjevna Rosenbaum. Hendes forældre var jøder, men hovedsageligt agnostiske, (den anskuelse, at erkendelse af tilværelsens inderste væsen, f.eks. spørgsmålet om eksistensen af en gud ikke var mulig). Begge forældre bar efternavnet Rosenbaum

Alisa var 12 år, da den russiske revolution brød ud. Det medførte, at faderens apotek blev konfiskeret, hvorefter familien flygtede til Krim for at komme økonomisk på fode igen.

Allerede i ung alder fattede Alisa interesse for litteratur og film og læste flere af de klassiske romantiske forfattere. Hendes yndlingsforfatter var Victor Hugo. I 1922 bosatte familien sig igen i Sankt Petersborg (nu Petrograd). Her blev Alisa optaget på universitet, hvor hun læste filosofi og historie. Det førte til nærmere studier af Friedrich Schiller, Dostojevskij, Niezssche og Aristoteles. Sidstnævnte opfattede hun som verdenshistoriens mest afgørende filosof.

I 1924 blev Alisa Rosenbaun optaget på fakultetet for dramaturgi med særlig henblik på udarbejdelse af filmmanuskripter. Året efter fik hun tildelt et visum til USA for at besøge noget familie, men året efter under et ophold i Chicago besluttede hun sig for aldrig at ville vende tilbage til Sovjetunionen.

I stedet for tog hun til Los Angeles/Hollywood for at forsøge sig som forfatter af filmmanuskripter. Samtidig ændrede hun sit navn til Ayn Rand. I Hollywood påtog Ayn Rand sig forskelligt forefaldende arbejde. Det var her hun som statist ved en indspilning af Cecil DeMilles `King of Kings` traf sin kommende mand Frank O`Connor, som hun blev gift med i 1929. I 1931 blev Ayn Rand amerikansk statsborger.

I de følgende år skrev Ayn to filmmanuskripter, ”Red Pawn” i 1932 og ”The Night of January” i 1934. Ingen af dem blev særlig godt modtaget Derefter fulgte to romaner, ”We the Living” i 1936 og ”Athem” 1938. Den først er en barsk og usmykket beskrivelse af Rusland efter revolutionen. Handlingen foregå i Petrograd, og bogen er oversat til dansk under titlen ”Vi der lever” Den anden kunne ikke udgives i USA, men udkom på et engelsk forlag. I Roosevlts Amerika var man på den tid tilsyneladende ikke modtagelige for Ayn Rands publikationer.

I 1935 påbegyndte Ayn Rand ”The Fountainhead”, på dansk ”Kun de Stærke er Fri”. Udgangspunktet er etiske dilemmaer, og arketypen er den stærke mand Howard Roark, der forstår at sætte sine ideer igennem. Det tog 7 år at færdiggøre romanen. Efter sin udgivelse i 1943 blev bogen hurtigt en bestseller. I 1949 blev den filmatiseret. Nu var tonen en anden, og tiden var en anden.

Ayn Rands anden store bog”Atlas Struggled”, på dansk ”Og verden Skælvede” blev påbegyndt i 1946 og udkom 11 år senere, altså i 1957. Det politiske klima i USA var nu forandret. Eisenhower var præsident, og den kolde krig var under udvikling. Bogen beskrives i en anmeldelse som hendes mest gennemførte og komplette i genren fiktion af filosofien `objektivisme`

Bogens tema er i al sin enkelhed menneskets rolle i samfundet. Ayn Rand opstiller den kapitalistiske iværksætter og industrialist som et af de mest ærværdige medlemmer af samfundet, og hun modsætter sig med styrke den populære dæmonisering af dette menneske. I ”Atlas Struggled” forestiller hun sig således en verden, hvor statens regulering og beskatning af erhvervslivet får de amerikanske industrialister til at gå i strejke og trække sig tilbage fra samfundet, hvorefter landets økonomi langsomt men sikkert begynder at kollapse. Til trods for bogens politiske tema, tager den også så forskellige emner op som sex, musik, medicin og menneskelig kunnen.

Under arbejdet med ”Atlas Struggled” flyttede Ayn Rand og hendes mand til New York, hvor hun kom i forbindelse med en række personer, der var blevet interesseret i hendes filosofiske tanker. Sammen skabte de den politisk-filosofiske bevægelse `ojektivismen`. Alann Greenspan – USA’s senere centralbankdirektør var en af deltagerne.

I 1960-erne og 70-erne holdt Ayn Rand mange foredrag om sin filosofi. Hendes essays fra denne periode blev for størstedelen trykt i tidsskriftet ”The Objektivist Newsletter” (1962-65) og det større ”The Objektivist. (1966-71). Til sidst udkom de i ”The Ayn Rand Letter” (1971-76).

To årtier efter Ayns død i 1982 viste der sig en stigende interesse for hendes ideer og et stigende salg af hendes bøger. I vore dage er f.eks. ”Tea Party-bevægelsen” i USA stærkt påvirket af Ayn Rands tanker, og det betyder, at de dermed har vundet indpas blandt republikanske politikere.

Ayn Rand i Danmark

I 2003 kom de to administrerende direktører i Saxo Bank Lars Seier Christensen og Kim Fournais i besiddelse af ”Atlas Shrugged”, et værk på 1.200 sider.  I 2008 fik de bogen oversat til dansk og trykt i et ret stort oplag, som de sendte ud til politikere, virksomhedsledere og andre meningsdannere fra eget forlag. Mere end 15.000 mennesker i Danmark har således fået bogen i hænde. Samme år ringede Lars Seier Christensen til Anders Samuelsen, der havde stort besvær med at holde styr på Ny Alliance, og spurgte, om han kunne hjælpe med noget. Det kunne han. Partiet fik nu navnet Liberal Alliance og blev økonomisk støtte fra Saxo Bank. I valgåret 2011 blev det til et kontant tilskud på 17,5 millioner kroner.

I januar i år fejrede Lars Seier Christensen sin runde fødselsdag for flere hundrede gæster i Saxo Banks hovedsæde i Hellerup. Her var en broget skare af politikere, forretningsfolk, tidligere sportsstjerner og kulturpersonligheder til stede. Også Venstres formand Lars Løkke Rasmussen og politikere fra andre borgerlige partier dukkede op, og naturligvis var Martin Ågerup fra den liberale tænketank Cepos også med.

Mange andre gæster fra det nyliberale netværk, som milliardæren har bygget op gennem de seneste ti år, var også til stede. Den tidligere så omdiskuterede sidegadevekselerer i samarbejde med sin partner Kim Fournais var på den måde blevet en magtfaktor i det danske samfund.

Politiken havde søndag den 5. maj i år en større artikel med overskriften `Milliardæren, partiet og den ultraliberale drøm`. Den var ikke venlig.

Lektor Niels Bjerre-Poulsen fra `Center for amerikanske studier` på Syddansk Universitet har forsket i den amerikanske politiske højrefløj, og han skriver i forlængelsen af Politikens redegørelse, at Rands ultraliberalisme i høj grad er et ungdomsfænomen.

” Det er noget, som siden 1950`erne trivedes som næsten sekteriske miljøer på amerikanske

universiteter, og især unge fyre, som har læst `Atlas Shrugged`, er pludselig fuldstændig tændte og kan se sig selv som supermænd, der ikke lader sig trække ned af kollektivet og alle de middelmådige typer, som vil prøve at stoppe dem”, fortæller han og tilføjer:

”Ayn Rand skrev også et kendt essay med titlen `Egoismens dyd`, som går ud på, at ondet ikke begyndte med velfærdssamfundet. Det startede ved overhovedet at tænke altruistisk (uselvisk), altså dette overhovedet at tænke på at hjælpe sine medmennesker. Man hjælper dem bedst ved at lade dem sejle deres egen sø og målrettet forfølge sine egne interesser. De stærke individer skal føre an, og så kan velstanden måske få lov til at dryppe på resten”.

Niels Bjerre-Poulsen mener, at Rands ideer allerede i 1950`erne blev marginaliseret i USA, og at amerikanske politikere, som bekender sig til Rand, nu er nødt til at lægge afstand til den ekstreme ideologi for at kunne gøre karriere på den politiske scene. Det gjaldt blandt andet republikaneren Paul Ryan, som var Mitt Romneys vicepræsidentkandidat under den seneste præsidentvalgkamp.

”De er nødt til at sige, at det var noget, de dyrkede i deres ungdom, men at de nu er blevet klogere”, siger Bjerre Poulsen.

I SIGNATUR i Politiken den 9/5 i år skriver Kristian Madsen afsluttende: ”Det er ganske ironisk, at forordet (til Saxobanks udgivelse) er signeret juli 2008 – få måneder før verden faktisk skælvede under finanskrisen. Hvor det en gang for alle blev demonstreret, at netop den type virksomhed, Saxo Bank bedriver, var problemet. Verden skælvede ikke på grund af velfærdsstat eller skat, men på grund af uregulerede pengemarkeder og finansfyrster i en machorus (demonstrativ mandighed) af egen ufejlbarhed og genialitet.”

Man kan tilføje, at Any Rand mangler den etiske dimension, som vi finder hos Henry George. Derfor ender praktisering af hendes ideer i kaos.