Rudersdal kommune hæver grundskylden

Ved budgetforhandlingerne først i oktober 2012 besluttede Rudersdal kommune, hvor Birkerød og Søllerød hører til, at hæve grundskyldspromillen for 2013. Det skete for at lukke et hul på 186 millioner kroner, som kommunen skal betale i ekstra udligning til fattige kommuner efter Folketingets udligningsreform, siger borgmester Erik Fabrin (V), tidligere formand for Kommunernes Landsforening. Vi gør det, fordi det er billigst for borgerne, siger borgmesteren til Frederiksborg Amts Avis.

Årsagen til, at det er billigere for borgerne at hæve grundskylden og ikke personskatterne er, at der udlignes mindre på de penge, kommunen får i kassen via grundskylden, men en forudsætning for, at tingene kunne ordnes på den måde, er at både serviceudgifterne og anlægsudgifterne skal holde de rammer, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Det er opfyldt med den indgåede aftale, siger Erik Fabrin.

Når grundskylden forhøjes fra 21,44 til 22,93 promille, giver det et merprovenu på cirka 27 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til knap 700 kroner per indbygger. Det dækker dog langt fra det beløb på 186 mio. kr., som kommunen skal betale i udligningen. Hvordan det hænger sammen, fremgå ikke af de oplysninger, som Rudersdal Kommune har givet til Frederiksborg Amts Avis, men sikkert af kommunens samlede regnskab.

I hvert fald fastholdes skatteprocenten på 22,7, og det får Erik Fabrin til at fremhæve, at Rudersdal Kommune fortsat har landets laveste beskatning af borgernes indkomster.

Helsingør hæver også grundskylden

Ved de indledende budgetforhandlinger i Helsingør Kommune i september 2012 foreslog borgmester Johannes Hecht-Nielsen (V) besparelser på 150 millioner kroner alene på driften og nedlæggelse af cirka 300 jobs i kommunen. Men det stod klart, at et flertal i byrådet, bestående af Socialdemokrater, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Lokaldemokrater dagen efter ville fremsætte deres eget budgetforslag.

Få dage senere blev der indgået et forlig, hvorved Venstre i det store og hele tilsluttede sig flertallets forslag. Besparelserne blev reduceret til 60 mio. kr., og de varslede fyringer faldt bort. Væsentligt var det også, at grundskylden blev hævet fra 30 til 30,82 promille, hvilket ville indbringe 13 mio. kr. ekstra til kommunen. Det blev således ikke til en stigning på 1,95 promille, som flertallet havde ønsket til dækning af noget af det provenu på 30 mio. kr., som kommunen skulle betale som følge af udligningsreformen.

Forligspartiet Venstre kunne dog ikke gå ind for at sætte grundskyldspromillen op. Derfor stemte borgmesterens parti imod forhøjelsen, da budgettet blev endeligt den 8. oktober. Men partiet stemte for besparelserne på 60 mio. kr., som indgik i forliget Den manøvre kunne foregå, fordi flertallet råder over 13 medlemmer af byrådets 25.

Byrådet i Helsingør handlede tilsyneladende mindre klogt end byrådet i Rudersdal. Havde det fulgt flertallets forslag om at fastsætte grundskyldspromillen på 31,95 i stedet for 30,82, så havde Helsingør Kommune fået ca. 17 mio. kr. mere at gøre godt med. Tanken om en nedsættelse af skat på arbejde indgik ikke i forhandlingerne.