Grundskyld for alle

Byrådet har truffet den rigtige beslutning at foreninger, der ejer arealer i kommunen, skal betale grundskyld ligesom alle andre. Det er der nogle idrætsforeninger, der beklager sig over, selv om der kun er tale om små beløb, for det enkelte medlem måske 30 kr. el.lign. om året. Og selv om de får tilskud fra det offentlige. Alternativet er, at andre skal betale for dem, eller at de skal betale mere i skat af deres arbejde.

At byrådet så træffer beslutninger om dyre faciliteter for den kommercielle idræt eller en lystbådehavn i Udbyhøj, kan man i høj grad være uenig i, men her drejer det sig om fordelingen af skattebyrden, og her skal alle være lige.

I samme nr. af Amtsavisen (22/6) går MF Michael Aastrup Jensen (V) ind for forskelsbehandling: Han skriver, at S og SF “vil påføre landbruget skatter for over en milliard kroner.” Sandheden er, at VKO helt har fritaget landbruget for at betale grundskyld i foreløbigt to år, hvilket giver et provenutab på 1 mia. kr., som alle andre borgere må bære gennem højere skat på deres arbejde. S, SF, R og EL vil genindføre grundskylden for landbruget, og det vil være retfærdigt og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

At S og SF vil fastlåse ejendomsskatterne for boligejerne ligesom VKO og LA, er derimod asocialt og samfundsøkonomisk tåbeligt. Denne politik, hvor skatten på arbejde forøges og skatten på de samfundsskabte og arbejdsfri gevinster fastlåses, har gjort, at Danmark er blevet ramt hårdere af den økonomiske verdenskrise end andre sammenlignelige lande, og den fordømmes af næste alle økonomer, inklusive OECD, EU, de økonomiske vismænd og Nationalbanken. Alle som én råder de til højere løbende beskatning af disse samfundsskabte værdier og laver skat på arbejde.

Dette råd bør Randers byråd også følge ved at sætte grundskylden op fra 28 til 34 promille (lovens maksimum) og lette den kommunale indkomstskat tilsvarende.

Grundskyld – hvorfor? Et Interview med Preben Pedersen

Afspil interview...

Hør interviewet med tidligere rådmand Preben Pedersen om georgismens og grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource – også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive et basalt bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, – og til at være et udgangspunkt i udkantområdernes redning.

Preben Pedersen er Medlem af Henry George Foreningen og fhv. byrådsmedlem og rådmand i Aalborg for Radikale Venstre. Preben Pedersen har gennem mange år deltaget flittigt i den offentlige debat, hvor han i skrift og tale har beskæftiget sig indgående med grundskyld og ejendomsskat.

Interviewet blev sendt d. 26. april, kl. 18:00-18:55 på  Frederikshavn Lokalradio (FLR-DIALOG). Udsendelsens længde er 51:54.

Kilde: www.arnehansen.net/dialog/fred/110425PrebenPed.Grundskyld64.htm

EU og USA spærrer for frihandel

Anna de Klauman fra Landbrug & Fødevarer beskriver (Pol. 14/4) nødvendigheden af at indgå bilaterale handelsaftaler p.g.a. den manglende afslutning af WTO-forhandlingerne om en global frihandelsaftale. Men hun glemmer at nævne hvem, der er de hovedskyldige i, at Doha-runden, der lovede ulandene friere adgang til de rige landes markeder (ikke mindst på landbrugsområdet), ikke er afsluttet efter 10 år: Det er EU og USA.

Nu ser vi i Nordafrika, hvad det fører til af social uro og desperation, at man nægter disse lande adgang til at eksportere landbrugsvarer til bl.a. EU.

Landbrug og Fødevarer kunne passende påtage sig at påvirke sine søsterorganisationer i EU til at gå ind for en liberal handelspolitik i stedet for beskyttelse og subsidier. Når Landbrug og Fødevarer har besluttet at give 3 mio. kr. i partistøtte (formentlig til Venstre), kunne man også lade
falde et kritisk ord til dette parti, fordi det intet foretager sig for at fremme en frihandelspolitik i EU. Tværtimod taler partiets gruppeformand i EU-parlamentet Jens Rohde nu for agrarprotektionismen.

Nå, det er måske derfor, at Venstre får pengene?

Fred Harrison kommer til Danmark

I dagene 1. – 4. maj har vi fornøjelsen af Fred Harrisons tilstedeværelse her i landet, hvor han bl.a. vil tale om Sølvkuglen, den danske oversættelse af hans bog The Silver Bullet. Siden Sølvkuglen blev udgivet sidste år har der været et ønske om at få Fred Harrison her til landet for at promovere salget af bogen og de georgistiske ideer, den er baseret på.

Nu er det lykkedes og som det fremgår af annonceringen afholdes der et møde i Vartov den 3. maj. Her vil vi sammensætte et panel, der kan debattere bogen med Fred Harrison i fortsættelse af Fred Harrisons indledende præsentation. Det vil også blive muligt for tilhørerne at spørge og kommentere. Vi håber, og arbejder på, at Freds Harrisons internationale ry sammen med kendte og interessante paneldeltagere også kan tiltrække pressens bevågenhed.

Den 2. maj vil Fred Harrison give en gæsteforelæsning på Aalborg Universitet. Endvidere er der dialog med CBS og RUC om gæsteforelæsninger.

Læs mere om Fred Harrison og Sølvkuglen…

Download Pamflet…

 

 

Fred Harrisons program

Mandag d. 2. maj

Gæsteforelæsning på Aalborg Universitet.

Tirsdag d. 3. maj, 19:30-22:00

The Silver Bullet debataften med oplæg af Fred Harrison. Der vil også være et paneldebat med eksperter og diskussion. Der vil være drikkevarer, frugt og småkager til fri afbenyttelse. Debatten foregår på adressen:

VARTOV, Store Sal
Farvergade 27
1463 København K 

Hent invitationen…

Bjarne er ikke dum

S-SF`s spindoktorer har opfundet Bjarne, en blå socialdemokrat, der har stemt på V eller DF af skræk for øget ejendomsskat. Bjarne er en almindelig lønmodtager, ligesom sin kone, og de bor i et parcelhus.

Hvordan får S-SF Bjarne tilbage? Ved at forsikre, at han sandelig ikke kommer til at betale mere i ejendomsskat – eller ved at prøve at overbevise ham om, at øget ejendomsskat giver mulighed for lavere skat på hans arbejde, og at det kan hindre nye boligbobler med deraf følgende risiko for, at han eller konen mister sit arbejde?

Da spindoktorerne og deres hokus focus-grupper – og dermed S-SF – tror, at Bjarne er dum som et bræt, så vælger de det første. Men Bjarne er ikke dum, han er ganske normalt begavet.

Gallup har spurgt vælgerne om de vil acceptere højere boligskat, hvis skatten på arbejde sættes tilsvarende ned. Hertil svarer 66 % ja, 22 % nej. Blandt de socialdemokratiske vælgere er ja-procenten hele 71, og blandt SF-vælgerne er den 69 (Berlingske 21/2).

Jo, Bjarne er på vej.

Samfundsskabte Bobler

Endnu engang agiterer Politiken (leder 21/4) for afskaffelse af sommerhusreglen uden at lade sig anfægte af, at dette vil fremkalde en enorm, samfundsskabt prisboble med alle de velkendte følger, vi kender fra boligprisboblen. Medmindre man indfører en effektiv, løbende beskatning af jord- og ejendomsværdierne.

Så hvis sommerhusreglen afskaffes, må loftet over den kommunale grundskyld fjernes og statsgrundskylden genindføres. Det må nødvendigvis ske over hele landet og vil få gunstige virkninger, ikke blot mod sommerhusbobler, men også mod kommende boligbobler. På længere sigt vil provenuet kunne bruges til nedbringelse af skatten på arbejde.