Alle betaler jordrente

En nytårshilsen til alle, som endnu ikke helt har forstået, hvad grundskyld går ud på.

Jorden adskiller sig fra alle andre varer eller produktionsmidler ved at være et ureproducerbart gode: Der kommer ikke mere af den, selv om efterspørgslen stiger. Derfor så vi under højkonjunkturen 1993-2007 enorme samfundsskabte værdistigninger på jord (beliggenhedsværdier). Det var ikke murstenene, der blev mere værd.

Det er dette, økonomerne kalder jordrenten. Det af den, der inddrages af det offentlige, kaldes grundskyld. Desværre tillader det politiske flertal, at langt hovedparten af jordrenten går i private lommer. I praksis betyder det, at f.eks. boligejerne må betale til lånekapitalen det, som de burde betale til samfundet – der så må opkræve så meget mere i skat på folks arbejde.

Grundskylden beregnes på grundlag af jordens aktuelle værdi. Derfor falder den, når jordværdierne falder. Modsat ydelserne til kreditinstitutionerne: der sker ikke noget fald, selv om jordværdien falder. Langt hovedparten af boligejerne har deres indkomst fra andre kilder end fast ejendom (løn, virksomhedsoverskud, pension etc.). Deres interesse er lavere indkomstskat. Det kan de opnå gennem højere grundskyld.

GODT NYTÅR!